Ścieżka nawigacji

Słownik

SłownikHasła na literę - P

Płatnik składek

Na ubezpieczenia społeczne i / lub ubezpieczenie zdrowotne to osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna, która jest zobowiązana opłacać składki za osoby ubezpieczone, a w przypadku osoby fizycznej również za siebie. Płatnikami są więc podmioty wypłacające wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy, służby, członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych, a także umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej, umowy o pracę nakładczą i innych umów rodzących obowiązek wypłaty wynagrodzenia. Płatnikami składek są także m.in. ośrodki pomocy społecznej - w odniesieniu do osób korzystających z zasiłków z pomocy społecznej, powiatowe urzędy pracy - w odniesieniu do osób bezrobotnych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych - w odniesieniu do osób, którym wypłaca zasiłki macierzyńskie lub zasiłki w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Zobacz także