Niania z wynagrodzeniem, które nie przekracza minimalnego wynagrodzenia lub połowy minimalnego wynagrodzenia

Jeśli pracujesz jako niania na podstawie umowy uaktywniającej i Twoje wynagrodzenie nie przekracza minimalnego wynagrodzenia za pracę albo połowy minimalnego wynagrodzenia (dla umów uaktywniających zawartych od 1 stycznia 2018 r.), składki na Twoje ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne finansuje budżet państwa.

Ty jako niania finansujesz tylko składkę na ubezpieczenie chorobowe. Jest ona dobrowolna. Sama decydujesz, czy chcesz być objęta ubezpieczeniem chorobowym, czy nie.

Jakie dokumenty składa rodzic dziecka, aby zgłosić Cię do ubezpieczeń

Rodzic dziecka przekazuje te dokumenty w ciągu 7 dni od dnia, w którym rozpoczęłaś pracę. Przekazuje je do ZUS osobiście lub za pośrednictwem poczty,

Podpisz się wcześniej pod wypełnionym dokumentem ZUS ZUA bądź ZUS ZZA.

Ważne!

Jeśli ubezpieczenia emerytalne i rentowe są dla Ciebie obowiązkowe i chcesz być objęta ubezpieczeniem chorobowym, płatnik musi zaznaczyć to ubezpieczenie w zgłoszeniu na druku ZUS ZUA.  Poinformuj rodzica dziecka, że powinien to zrobić, i wskaż mu, od jakiej daty chcesz być objęta ubezpieczeniem chorobowym.

Ubezpieczymy Cię od wskazanej daty, jeśli rodzic dziecka przekaże ZUS ZUA w ciągu 7 dni od powstania obowiązku ubezpieczeń emerytalnych i rentowych. Jeśli  przekaże druk po tym terminie, będziemy mogli objąć Cię ubezpieczeniem chorobowym dopiero od dnia, w którym rodzic przekaże nam zgłoszenie.

Jakie dane są potrzebne, aby zgłosić Cię do ubezpieczeń

 • dane osobowe rodzica dziecka (czyli płatnika składek) – NIP i PESEL, 
 • Twoje dane: 
  • imię (także drugie, jeśli masz) i nazwisko oraz PESEL jeśli nie nadano Ci PESEL-u, podaj numer Twojego dowodu osobistego lub paszportu,
  • data urodzenia,
  • nazwisko rodowe,
  • obywatelstwo,
  • adres,
  • informacja, czy jesteś emerytką lub rencistką oraz czy masz orzeczenie o  niepełnosprawności (jeśli tak – jaki jest jej stopień),
  • informacja, czy będziesz jednocześnie pracować jako niania i na podstawie  umowy o pracę, z tytułu której masz zagwarantowane minimalne wynagrodzenie oraz czy wykonujesz inne umowy (np. zlecenia) albo prowadzisz działalność gospodarczą,
  • Twój oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.

W jakim terminie rodzic dziecka rozlicza Twoje składki

Rodzic dziecka sporządza i przekazuje do ZUS dokumenty rozliczeniowe do 15 dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc (np. do 15 lutego za styczeń, do 15 marca za luty itd.).

Jak należy rozliczyć składki za nianię

Musisz sporządzić i przekazać do ZUS dokumenty rozliczeniowe w terminie do 15 dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc (np. do 15 lutego za styczeń, do 15 marca za luty itd.), osobiście lub listownie. 

Jakie dokumenty składa rodzic dziecka, jeśli zawarliście umowę przed 1 stycznia 2018 r.

 1. Gdy nie jesteś objęta ubezpieczeniem chorobowym

Obowiązkowo ZUS DRA – deklarację rozliczeniową – oraz jeden z dwóch dokumentów:

ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa oraz

 1. Gdy jesteś objęta ubezpieczeniem chorobowym

Jakie dokumenty składa rodzic dziecka, jeśli zawarliście umowę  od 1 stycznia 2018 r.

 1. Gdy  nie jesteś objęta ubezpieczeniem chorobowym

Obowiązkowo ZUS DRA – deklarację rozliczeniową – oraz jeden z dwóch dokumentów:

 1. Gdy jesteś objęta ubezpieczeniem chorobowym

Rodzic dziecka musi się podpisać pod wypełnionymi dokumentami.

Rodzic dziecka nie musi wypełniać dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych sam. Może skorzystać z pomocy naszych pracowników. Wypełnimy za niego wszystkie formularze w najbliższej placówkę ZUS.


Szczegółowe wyjaśnienia znajdziesz w poradniku: