SłownikHasła na literę - S

Poniższe wyjaśnienie nie ma charakteru uniwersalnego, lecz jest przytoczone na użytek opisu systemu ubezpieczeń społecznych (podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.).

Status płatnika składek

Określony jest poprzez dokument ubezpieczeniowy, na którym płatnik zgłasza się do ubezpieczeń. Płatnik składek - osoba fizyczna to płatnik, który zgłasza się do ubezpieczeń na formularzu ZUS ZFA „Zgłoszenie/ zmiana danych płatnika składek – osoby fizycznej”. Największą grupą płatników posiadających status płatnika – osoby fizycznej są osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, twórcy, artyści, osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu (łącznie z osobami współpracującymi),osoby fizyczne nie prowadzące pozarolniczej działalności będące płatnikami składek za inne osoby np. rodzic zatrudniający nianię. Płatnik składek - osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej to płatnik, który zgłasza się do ubezpieczeń na formularzu ZUS ZPA „Zgłoszenie/ zmiana danych płatnika składek – osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej”. Są to m.in. spółki kapitałowe, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, agencje rządowe, spółki cywilne.

Zobacz także