Ścieżka nawigacji

Objaśnienia znaków umownych

Objaśnienia znaków umownych

Kreska (-)     - zjawisko nie wystąpiło.
Zero     (0)    - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych od liczb, które mogły być wyrażone uwidocznionymi w tablicy znakami cyfrowymi. Zgodnie z zasadą przestrzegania tajemnicy statystycznej prezentowane dane zostały przedstawione dla liczebności 3 i więcej osób.
Kropka (.)     - zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych.
Znak    (x)    - wypełnienie pozycji, ze względu na układ tablicy jest niemożliwe lub niecelowe.
Znak    (┌┌) - oznacza, "w tym" tj., że nie podaje się wszystkich składników sumy.
Znak    (□)    - informacja będzie podana w następnym okresie.