SłownikHasła na literę - A

Poniższe wyjaśnienie nie ma charakteru uniwersalnego, lecz jest przytoczone na użytek opisu systemu ubezpieczeń społecznych (podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.).

Absencja chorobowa

Niezdolność do pracy z powodu choroby lub konieczności osobistego sprawowania przez pracownika opieki nad chorym członkiem rodziny. Dokumentowana zaświadczeniem lekarskim o czasowej niezdolności do pracy wydawanym w formie pisemnej na druku ZUS ZLA oraz od 1 stycznia 2016 r. również w formie dokumentu elektronicznego e-ZLA.

Zagadnienia absencji chorobowej regulują:

  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu  w zaświadczeniu lekarskim  (Dz. U. 2015 r.  poz. 2013);
  • ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 2016 r. poz. 372 ze zm.);
  • Kodeks Pracy

Zobacz także