SłownikHasła na literę - C

Poniższe wyjaśnienie nie ma charakteru uniwersalnego, lecz jest przytoczone na użytek opisu systemu ubezpieczeń społecznych (podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.).

Choroba zawodowa

Choroba spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy, która została określona w wykazie chorób zawodowych, stanowiących załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009r. (Dz. U. 2013, poz. 1367).

Podstawę do przyznania świadczeń z tytułu choroby zawodowej stanowi decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez właściwego inspektora sanitarnego oraz orzeczenie lekarza orzecznika o stopniu i trwałości naruszenia sprawności organizmu powodującego utratę zdolności do pracy i jego związku z chorobą.

Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń z tytułu choroby zawodowej od 1 stycznia 2003r. regulują:

  • ustawa z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. 2015, poz. 1242);
  • ustawa z dnia 30 października 2002r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. 2013, poz. 737).

Zobacz także