Ścieżka nawigacji

Słownik

SłownikHasła na literę - P

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

Umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności społeczno – gospodarczej, jakie realizują podmioty gospodarcze. PKD ustala symbole, nazwy i zakres grupowań klasyfikacyjnych na pięciu różnych poziomach, tj. sekcji, działów, grup, klas oraz podklas.

Zobacz także