Ścieżka nawigacji

Komunikaty

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2021 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

Na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, z późn. zm.1)) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2022 r. kwota przychodu odpowiadająca:

  1.  70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2021 r. wynosi 4196,60 zł;
  2. 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2021 r. wynosi 7793,70 zł.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 353, 794, 1621, 1981, 2105, 2270 i 2314.