Ścieżka nawigacji

Aktualności

Niedopuszczalność skargi Galaxy w postępowaniu ZUS na drukarki i urządzenia wielofunkcyjne

Sąd uzasadnił swoje orzeczenie m.in. jak niżej:

KIO, "Uwzględniając odwołanie nakazała jednocześnie zamawiającemu unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty, powtórzenie czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem odrzucenia oferty Arcus SA w Warszawie, wezwanie wykonawców Decsoft SA w Warszawie i Teneo Systems sp. z o.o. w Warszawie do uzupełnienia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. Nie odniosła się natomiast w żaden sposób do pozostałych wniosków (żądań) zawartych w odwołaniu. [...] Sąd odwoławczy nie ma najmniejszych wątpliwości, iż przy takiej konstrukcji odwołania (Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o.), które de facto dotyczy kilku różnych czynności, różnych działań lub zaniechań zamawiającego, obowiązkiem KIO było orzeczenie, czy czynności te były prawidłowe w świetle przepisów prawa zamówień publicznych czy też nie. Przy takim literalnym brzmieniu wyroku w ocenie sądu okręgowego możliwe są dwa rozwiązania. Po pierwsze można przyjąć, iż jest to wyrok niekompletny albowiem KIO nie orzekła o całym żądaniu i nie rozpoznała odwołania w całości, ale przeczy temu stanowisko samej Izby wydane poprzez oddalenie wniosku o uzupełnienie wyroku z dnia 4 września 2014 r. Ewentualnie podzielając koncepcję uwzględnienia odwołania w całości można ten wyrok interpretować w ten sposób, że wszystkie zarzuty i wszystkie zastrzeżenia czynności podniesione przez odwołującego w odwołaniu, a także wszystkie wnioski zostały przez KIO uwzględnione. [...]  W obu sytuacjach skarga jest niedopuszczalna. [...] W niniejszej sprawie odwołanie wniesione przez skarżącego (Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o.), zostało w całości uwzględnione, a zatem wobec uwzględnienia żądania i wydania przez KIO wyroku zgodnego z odwołaniem przyjąć należy, iż skarżący nie miał interesu prawnego w zaskarżaniu orzeczenia, które jest dla niego korzystne i zgodne z jego wnioskami."

W związku z powyższym Zakład Ubezpieczeń Społecznych wykona w całości wyrok KIO z dn. 4 września 2014 roku. O wyborze oferty ZUS poinformuje oddzielnym komunikatem.