Ścieżka nawigacji

Bieżące wyjaśnienie komórek merytorycznych Zakładu

Zasiłek chorobowy dla żołnierza zwolnionego z czynnej służby wojskowej

Kiedy przysługuje Ci zasiłek chorobowy

Prawo do zasiłku chorobowego będzie Ci przysługiwać, jeśli zostałeś zwolniony z czynnej służby wojskowej i Twoja niezdolność do pracy:

 • powstała po zwolnieniu ze służby i  trwa nieprzerwanie co najmniej 30 dni,
 • powstała nie później niż w ciągu:
  • 14 dni po zwolnieniu ze służby,
  • 3 miesięcy po zwolnieniu ze służby – w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby. 

Przez jaki okres przysługuje zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy za okres niezdolności do pracy przypadający po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej przysługuje nie dłużej niż przez 91 dni. Nie dotyczy to niezdolności do pracy: 

 • powstałej wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów, 
 • spowodowanej gruźlicą, 
 • występującej w trakcie ciąży. 

Łączny okres wypłaty zasiłku chorobowego w trakcie czynnej służby wojskowej i po zwolnieniu z niej nie może być dłuższy niż 182 dni. Wyjątek stanowi niezdolność spowodowana gruźlicą lub przypadająca w okresie ciąży, gdy okres zasiłkowy wynosi maksymalnie 270 dni.
Do jednego okresu zasiłkowego

 • wlicza się okresy: 
  • nieprzerwanej niezdolności do pracy, 
  • poprzedniej niezdolności, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności nie przekraczała 60 dni. 
 • nie wlicza się okresów niezdolności przypadających przed przerwą krótszą niż 60 dni, jeśli po przerwie niezdolność wystąpiła w trakcie ciąży. 

Zasiłek chorobowy dla żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej przysługuje bez okresu wyczekiwania.

Jak oblicza się wysokość zasiłku chorobowego

Zasiłek chorobowy przysługuje w wysokości: 

 • 80% podstawy wymiaru zasiłku, 
 • 100% podstawy wymiaru, gdy niezdolność do pracy: 
  • przypada w okresie ciąży, 
  • powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek, narządów.

Podstawę obliczenia wysokości zasiłku chorobowego stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Kiedy zasiłek chorobowy nie przysługuje

Zasiłek chorobowy nie przysługuje, gdy:

 • masz ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, niezależnie od systemu ubezpieczenia/ zaopatrzenia, na podstawie którego to prawo zostało ustalone,
 • kontynuujesz działalność zarobkową lub podjąłeś działalność zarobkową, która stanowi tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewnia prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby,
 • jesteś uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, 
 • podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników,
 • po zwolnieniu ze służby pobierasz uposażenie – za okres jego pobierania,
 • otrzymujesz uposażenie po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej i równocześnie jesteś niezdolny do pracy,
 • Twoja niezdolność do pracy powstała przed zwolnieniem z czynnej służby wojskowej i trwa w ciągłości po zwolnieniu ze służby.

Jak uzyskać zasiłek chorobowy

Zasiłek wypłacany jest na wniosek.
Jeśli składasz wniosek o zasiłek chorobowy pierwszy raz po zwolnieniu ze służby, złóż go na formularzu ZCZ. Gdy ZUS otrzyma Twój wniosek, pozyska od płatnika składek niezbędne zaświadczenie na formularzu Z-3.

Jeśli będziesz otrzymywać kolejne zaświadczenia lekarskie za nieprzerwany okres niezdolności do pracy, złóż tylko wniosek ZCZ i uzupełnij w nim:

 • dane wnioskodawcy, 
 • okres, za jaki składasz wniosek,
 • numer rachunku bankowego – jeżeli chcesz otrzymywać wypłatę zasiłku na inny rachunek niż podałeś w pierwszym wniosku,
 • sekcję Uwagi – wpisz „Dane, które podałem we wniosku złożonym pierwszy raz po zwolnieniu ze służby, nie zmieniły się”,
 • datę i podpis.

Jeśli otrzymałeś zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu wydrukowanym z systemu teleinformatycznego i lekarz nie wprowadził go do systemu (zaświadczenie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym, którego nie widzisz na swoim profilu na portalu PUE ZUS), łącznie z ZCZ przekaż do ZUS również otrzymane od lekarza zaświadczenie lekarskie.

Ważne!

Bez wniosku ZUS nie wypłaci zasiłku.

Jak płatnik składek powinien wypełnić formularz zaświadczenia Z-3, o który wystąpi ZUS

Jeśli byłeś płatnikiem składek żołnierza zwolnionego z czynnej służby wojskowej i zwrócimy się do Ciebie z prośbą o przesłanie zaświadczenia na formularzu Z-3, wypełnij sekcje w następujący sposób:

 • Dane płatnika składek – wpisz dane płatnika składek,
 • Dane osoby ubezpieczonej – wpisz dane żołnierza zwolnionego ze służby,
 • Rachunek bankowy pracownika – wpisz, jeśli żołnierz zwolniony ze służby chce otrzymywać wypłatę zasiłku na rachunek bankowy,
 • Pracownik występuje o: – zaznacz X zasiłek chorobowy i podaj okres od–do oraz serię i numer zaświadczenia lekarskiego, jeśli je znasz,
 • Informacje o pracowniku – wypełnij tylko pkt 1 i podaj okres od–do pełnienia czynnej służby wojskowej,
 • Informacje o wypłaconych świadczeniach – wypełnij tylko pkt 2 i zaznacz, czy wypłacałeś uposażenie za okres niezdolności do pracy, a jeśli tak, to za jakie okresy,
 • Uwagi –  wypełnij, jeżeli chcesz podać nam informacje, które mogą mieć wpływ na prawo i wysokość zasiłku,
 • wpisz datę wypełnienia i złóż podpis.

Pozostałych sekcji nie wypełniaj. 

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 2780).
[2] Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. poz.2305, z późn. zm.).