Ścieżka nawigacji

Podstawowe informacje na temat systemów zabezpieczenia społecznego za granicą

Podstawowe informacje na temat systemów zabezpieczenia społecznego za granicą

Nie istnieje jeden, wspólny dla wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej system zabezpieczenia społecznego. Konkretne uwarunkowania ekonomiczne, demograficzne, społeczne, historyczne i kulturowe poszczególnych państw są przyczyną funkcjonowania w Unii Europejskiej różnych systemów zabezpieczenia społecznego. Zróżnicowanie systemów dotyczy: zakresu przysługujących świadczeń, warunków nabywania prawa do świadczeń, poziomu wypłacanych świadczeń, sposobów ich finansowania.

Ta złożoność i różnorodność systemów może rodzić problemy w sytuacji, kiedy dana osoba w ciągu swojej kariery zawodowej podlega różnym systemom zabezpieczenia społecznego. Poszczególne państwa członkowskie Unii Europejskiej miałyby bowiem kłopot z ustaleniem, według jakiego ustawodawstwa ustalić uprawnienia oraz obliczyć świadczenie. Krajowe systemy zabezpieczenia społecznego nie uwzględniają specyficznej sytuacji osób przekraczających granice i czasami ograniczają swoje regulacje do osób pracujących lub mieszkających na ich terytorium. Unijne przepisy w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mają za zadanie wyeliminowanie takich sytuacji.

Koordynacja krajowych systemów zabezpieczenia społecznego jest jednym z narzędzi integracji europejskiej. Regulacje wspólnotowe w zakresie zabezpieczenia społecznego nie mają na celu ujednolicenia krajowych systemów zabezpieczenia społecznego i stworzenia jednego, europejskiego systemu. Krajowe systemy zabezpieczenia społecznego państw członkowskich UE pozostają autonomiczne, a każde z państw pozostaje przy swoim systemie prawnym w tym zakresie. Rozporządzenia dotyczące koordynacji rozstrzygają jedynie, który kraj zapewnia zabezpieczenie społeczne osobom pracującym w różnych krajach i w różnych krajach opłacającym składki.

Interesującym źródłem informacji o systemach zabezpieczenia społecznego w państwach Unii Europejskiej i EFTA jest Mutual Information System on Social Protection (MISSOC). 

MISSOC to unijny system informacji o ochronie socjalnej, który zapewnia szczegółowe, regularnie aktualizowane i porównywalne informacje na temat krajowych systemów opieki socjalnej. Jest on dostępny w języku angielskim, francuskim i niemieckim.

Na podstawie informacji zebranych przez MISSOC powstają przewodniki pt. „Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego”. Przewodniki zawierają ogólne opisy rozwiązań w zakresie zabezpieczenia społecznego, które są stosowane w państwach Unii Europejskiej, EOG i Szwajcarii.  

Ostatnie wersje przewodników (wydane w języku angielskim, francuskim i niemieckim oraz w języku państwa, którego poradnik dotyczy) są dostępne na stronie internetowej  Komisji Europejskiej