Wykaz tytułów do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, które uniemożliwiają opłacanie składek przez ZUS za osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem

Kiedy nie jesteś objęty ubezpieczeniami społecznymi z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem

Nie jesteś objęty ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi albo ubezpieczeniem emerytalnym z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, jeśli:

 1. masz ustalone prawo do emerytury lub renty,
 2. jesteś objęty ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innego tytułu, tj.:
 • pozostajesz w stosunku pracy,
 • wykonujesz umowę o pracę nakładczą,
 • jesteś członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,
 • wykonujesz umowę agencyjną lub umowę zlecenia albo inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
 • prowadzisz pozarolniczą działalność, 
 • współpracujesz przy prowadzeniu pozarolniczej działalności,
 • współpracujesz przy wykonywaniu umowy agencyjnej lub zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
 • współpracujesz z osobą korzystającą z „ulgi na start” (od 30 kwietnia 2018 r.)
 • pobierasz uposażenie posła lub senatora,
 • pobierasz stypendium sportowe,
 • pobierasz stypendium dla słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego,
 • wykonujesz odpłatnie pracę na podstawie skierowania w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • pobierasz zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie integracyjne lub stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostałeś skierowany przez powiatowy urząd pracy,
 • pobierasz stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostałeś skierowany przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty kierujące na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych,
 • pobierasz stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych,
 • jesteś duchownym,
 • jesteś żołnierzem niezawodowym, który pełni czynną służbę wojskową, np. odbywasz ćwiczenia wojskowe,
 • odbywasz służbę zastępczą,
 • przebywasz na urlopie wychowawczym lub pobierasz zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
 • pobierasz świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu lub pobierasz zasiłek socjalny wypłacane na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia albo pobierasz wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, wynikające z odrębnych przepisów lub układów zbiorowych pracy,
 • pobierasz świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia,
 • jesteś członkiem rady nadzorczej wynagradzanym z tytułu pełnienia tej funkcji.

Kiedy nie jesteś objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem

Nie jesteś objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, jeśli jesteś objęty tym ubezpieczeniem z innego tytułu, tj.:

 • spełniasz warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników, jako rolnik lub domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • spełniasz warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi jako: 
  • pracownik w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • prowadzący działalność pozarolniczą lub osoba z nią współpracująca, z wyłączeniem okresu, w którym zawiesiłeś wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
  • wykonujący pracę nakładczą,
  • wykonujący pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia, lub osoba z nią współpracująca,
  • osoba duchowna,
  • członek rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub członek  jego rodziny,
  • pobierający świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz pobierający zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a także pobierający wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, wynikające z odrębnych przepisów lub układów zbiorowych pracy,
  • pobierający świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia,
 • jesteś żołnierzem, który odbywa zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe, pełniącym służbę kandydacką, służbę przygotowawczą lub służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny - o ile nie jesteś objęty obowiązkowym ubezpieczeniem z innego tytułu,
 • korzystasz z „ulgi na start ” (od 30 kwietnia 2018 r.),
 • współpracujesz z osobą korzystającą z „ulgi na start” (od 30 kwietnia 2018 r.)
 • odbywasz służbę zastępczą,
 • podlegasz kwalifikacji wojskowej pełniąc służbę w Policji, Straży Granicznej i Służbie Ochrony Państwa,
 • jesteś żołnierzem zawodowym lub żołnierzem, który odbywa nadterminową zasadniczą służbę wojskową i służbę okresową,
 • jesteś policjantem, funkcjonariuszem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, funkcjonariuszem Agencji Wywiadu, funkcjonariuszem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, funkcjonariuszem Służby Kontrwywiadu Wojskowego, funkcjonariuszem Służby Wywiadu Wojskowego, funkcjonariuszem Służby Ochrony Państwa, funkcjonariuszem Straży Granicznej, funkcjonariuszem Służby Celno-Skarbowej, funkcjonariuszem Służby Więziennej, funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej,
 • jesteś posłem, który pobiera uposażenie poselskie lub senatorem, który pobiera uposażenie senatorskie,
 • jesteś sędzią lub prokuratorem,
 • jesteś ławnikiem sądowym, który nie jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu,
 • pobierasz emeryturę lub rentę, jesteś w stanie spoczynku i pobierasz uposażenie lub uposażenie rodzinne, pobierasz uposażenie po zwolnieniu ze służby lub świadczenie pieniężne o takim samym charakterze,
 • jesteś uczniem lub słuchaczem zakładu kształcenia nauczycieli w rozumieniu przepisów o systemie oświaty i nie jesteś objęty obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu,
 • jesteś studentem lub uczestnikiem studiów doktoranckich, który nie jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • jesteś alumnem wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulantem, nowicjuszem lub juniorystą zakonów męskich i żeńskich i ich odpowiedników, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • jesteś słuchaczem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego,
 • pobierasz stypendium sportowe po ukończeniu 15 roku życia i nie jesteś objęty obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu,
 • jesteś osobą bezrobotną, która nie jest objęta obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu,
 • pobierasz stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostałeś skierowany przez podmiot inny niż powiatowy urząd pracy i nie jesteś objęty obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu,
 • pobierasz zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne oraz gdy nie pobierasz zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego z przyczyn określonych w art. 27 ust. 1 pkt 3-6 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu i nie jesteś objęty obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu,
 • pobierasz zasiłek stały z pomocy społecznej i nie jesteś objęty obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu,
 • uzyskałeś w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, jesteś objęty indywidualnym programem integracji na podstawie przepisów o pomocy społecznej i nie jesteś objęty obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu,
 • pobierasz specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych i nie jesteś objęty obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu,
 • pobierasz świadczenie pielęgnacyjne, przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych i nie jesteś objęty obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu,
 • jesteś osobą bezdomną, która wychodzi z bezdomności i nie jesteś objęty obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu,
 • jesteś objęty indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujesz kontrakt socjalny w wyniku zastosowania procedury, o której mowa w art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i nie jesteś objęty obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu,
 • jesteś kombatantem lub osobą represjonowaną, która nie jest objęta ubezpieczeniami społecznymi w Rzeczypospolitej Polskiej i nie pobiera emerytury lub renty,
 • jesteś cywilną niewidomą ofiarą działań wojennych i nie jesteś objęty obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu,
 • korzystasz z urlopu wychowawczego i nie jesteś objęty obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu,
 • jesteś uprawniony do świadczeń alimentacyjnych na podstawie ugody sądowej lub prawomocnego orzeczenia sądu i nie jesteś objęty obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu,
 • jesteś rolnikiem lub domownikiem, który nie jest objęta ubezpieczeniem społecznym rolników z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników i nie jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu,
 • jesteś członkiem rady nadzorczej i mieszkasz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • jesteś aplikantem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,
 • pobierasz nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

Szczegółowe zasady objęcia ubezpieczeniami, ustalania podstawy wymiaru składek oraz warunki, jakie musi spełnić dziecko, aby mogły być za Ciebie opłacane składki.