Ścieżka nawigacji

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników

Podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, tj. kwotą, od której należy obliczyć składkę na to ubezpieczenie, jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników.

Ważne!

  1. Podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest również wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną. 
  2. Podstawa ta nie jest ograniczona do kwoty równej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Przed obliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne podstawę wymiaru pomniejsza się o kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowane przez pracownika.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne zleceniobiorców

Podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, tj. kwotą, od której należy obliczyć składkę na to ubezpieczenie, jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorców

Ważne!
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne  nie jest ograniczona do kwoty równej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Przed obliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne podstawę wymiaru pomniejsza się o kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowane przez zleceniobiorców.

Tak samo, jak dla zleceniobiorców, ustala się składkę na ubezpieczenie zdrowotne osób, które wykonują umowę agencyjną lub umowę o świadczenie usług oraz osób, które z nimi współpracują.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osób, które wykonują pozarolniczą działalność

Podtsawę wymiaru skłądki ustala się w zależności od formy opodatkowania z jakiej korzysta osoba, która prowadzi działalność. Jeśli korzysta ze skali podatkowej albo rozlicza podatek od dochodów z działalności gospodarczej liniowo, podstawę wymiaru składki stanowi dochód z poprzedniego miesiąca. Jeśli korzysta z karty podatkowej - podstawę stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia. Jeśli zaś rozlicza się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - podstawę wymiaru ustala się w zależności od przychodów z działalności gospodarczej. Dla pozostałych osób prowadzących działalność - podstawę wymiaru składki stanowi kwota przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale, łącznie z wypłatami z zsysku. Osoby rozliczające podatek według skali, liniowo i na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zobowiązane są również do rozliczenia rocznego. Szczegółowe informacje odnośnie ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność zawiera "Poradnik Polski Ład. Co się zmiania w przepisach dotyczących rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne od 1 stycznia 2022 r."

Ważne! 
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne  nie jest ograniczona do kwoty równej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne duchownych

Jeśli duchowny jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych lub zryczałtowanego podatku od przychodów osób duchownych, podstawą wymiaru składki na jego ubezpieczenie zdrowotne jest podstawa wymiaru składek na jego ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Jeśli duchowny nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych lub zryczałtowanego podatku od przychodów osób duchownych, podstawą wymiaru składki na jego ubezpieczenie zdrowotne jest kwota, która odpowiada wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Dla alumnów wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulantów, nowicjuszów i juniorystów zakonów męskich i żeńskich i ich odpowiedników, podstawą wymiaru składki na jego ubezpieczenie zdrowotne jest kwota, która odpowiada wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Duchowni, którzy nie są podatnikami zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych, a uzyskują przychody jedynie z tytułu:

  • umowy o pracę,
  • emerytury lub renty, 
  • uposażenia w stanie spoczynku,
  • uposażenia rodzinnego,
  • uposażenia po zwolnieniu ze służby lub świadczenia pieniężnego o takim samym charakterze, 

opłacają składkę na ubezpieczenie zdrowotne wyłącznie z tytułu stosunku pracy bądź pobierania emerytury, renty, uposażenia lub świadczenia ryczałtowego.

Ważne! 
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne nie jest ograniczona do kwoty równej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osób, które przebywają na urlopie wychowawczym

Podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest kwota, która odpowiada wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Ważne!
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne nie jest ograniczona do kwoty równej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.).