Ścieżka nawigacji

Opis spraw

Opis spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Opis spraw

 • Jak uzyskać zasiłek macierzyński w związku z pobytem matki dziecka w szpitalu lub w innej placówce leczniczej

  Jeżeli jesteś ubezpieczonym-ojcem możesz wystąpić o zasiłek macierzyński w czasie, gdy ubezpieczona matka dziecka po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego przez okres co najmniej 8 tygodni po porodzie lub po przyjęciu dziecka na wychowanie, nie może sprawować opieki nad dzieckiem z powodu pobytu w szpitalu.

 • Jak uzyskać zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy w okresie ubezpieczenia chorobowego

  Jeżeli w okresie ubezpieczenia chorobowego jesteś  niezdolny do pracy:

  • z powodu choroby,
  • z powodu niemożności wykonywania pracy w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ lub uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
  • z powodu przebywania w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego w celu leczenia uzależnienia alkoholowego,
  • z powodu przebywania w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej w celu leczenia uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych,
  • wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz wskutek poddania się zabiegowi ich pobrania,

  możesz wystąpić o wypłatę zasiłku chorobowego. 

  Jeżeli jesteś pracownikiem, osobą wykonującą pracę nakładczą albo osobą odbywającą służbę zastępczą o zasiłek chorobowy możesz wystąpić jeśli w roku kalendarzowym niezdolność do pracy trwa dłużej niż 33 dni, a w przypadku ubezpieczonego który skończył 50 lat, dłużej niż 14 dni.

 • Jak uzyskać świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu tytułu ubezpieczenia

  Jeżeli pobierasz zasiłek chorobowy, którego okres wypłaty kończy się (maksymalny okres pobierania zasiłku chorobowego wynosi 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży - 270 dni) i nadal jesteś niezdolny do pracy w związku z ogólnym stanem zdrowia albo w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, a zdaniem lekarza leczącego dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie tej zdolności, złóż wniosek o świadczenie rehabilitacyjne.

 • Jak uzyskać zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową

  Jeżeli jesteś ubezpieczony i Twoja niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową możesz złożyć wniosek o zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego.

 • Jak uzyskać zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego lub ubezpieczenia wypadkowego

  Jeżeli jesteś niezdolny do pracy z powodu choroby a niezdolność ta powstała  po ustaniu tytułu ubezpieczenia i trwa bez przerwy co najmniej 30 dni oraz  powstała:
  - nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego,
  - nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia - w przypadku choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby możesz wystąpić z roszczeniem o wypłatę zasiłku chorobowego.

 • Jak uzyskać zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8

  Jeżeli jesteś ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu, który musi  być zwolniony od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem zdrowym w wieku do lat 8 możesz złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy.

 • Jak uzyskać zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad dzieckiem chorym

  Jeżeli jesteś ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu, który został zwolniony od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem mozesz złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy.

 • Jak uzyskać zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad innym niż dziecko chorym członkiem rodziny

  Jeżeli jesteś ubezpieczonym podlegajacym ubezpieczeniu chorobowemu, który został zwolniony od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad innym niż dziecko chorym członkiem rodziny, tj. małżonkiem, rodzicem dziecka, rodzicami, teściami, dziadkami, wnukami, rodzeństwem, ojczymem, macochą oraz pozostajecie w czasie sprawowania opieki we wspólnym gospodarstwie domowym, złóż wniosek o zasiłek opiekuńczy.

 • Jak uzyskać zasiłek wyrównawczy z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

  Jeżeli jesteś pracownikiem ze zmniejszoną sprawnością do pracy spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową i Twoje wynagrodzenie  uległo obniżeniu  wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbu na zdrowiu i poddania się rehabilitacji zawodowej możesz złożyć wniosek o zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia wypadkowego.

 • Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy

  Jeżeli pokryłeś  koszty pogrzebu ubezpieczonego, emeryta lub rencisty bądź ich członków rodzin albo osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania a także osoby, która po ustaniu ubezpieczenia pobierała zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne możesz złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy.

— 10 Pozycji na stronie
11 - 20 z 22.