Ścieżka nawigacji

Aktualności

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla projektu ZUS - Łódź

logo Fundusze Europejskie Polska

24 lutego 2017 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w skład którego wchodzi I Oddział z siedzibą w Łodzi  podpisana została umowa o dofinansowanie Projektu
pn. Termomodernizacja budynku I Oddziału ZUS w Łodzi przy u. Zamenhofa 2
 nr POIS.01.03.01-00-0169/16 w ramach Poddziałania 1.3.1 Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014 – 2020.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi brutto 5 791 879,93 PLN .
Wysokość dofinansowania  
2 732 599,16 PLN.

 Termin zakończenia realizacji Projektu: 2019 r.

Głównym celem Projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku będącego siedzibą I Oddziału ZUS w Łodzi poprzez jego kompleksową termomodernizację oraz poprawa stanu technicznego i estetycznego obiektu.

Zakres prac przewidzianych do realizacji obejmuje ocieplenie ścian.

Efektem realizacji Projektu jest zmniejszenie rocznego zapotrzebowania energetycznego budynku na energię cieplną w wyniku zmniejszenia zużycia energii pierwotnej i końcowej. W konsekwencji obniżone zostaną koszty eksploatacji budynku związane z ogrzewaniem.

W efekcie prac dostosowano stan techniczny budynku do obowiązujących standardów i przepisów prawnych.

Odbiorcami produktów Projektu są klienci oraz pracownicy Oddziału – tj. osoby, które na co dzień przebywają w budynku, dzięki poprawie komfortu pracy pracowników  i warunków obsługi interesantów. Pośrednio – ze względu na pozytywne oddziaływanie Projektu na środowisko i spadek emisji gazów cieplarnianych, jego odbiorcami są również mieszkańcy Łodzi i Regionu.