Ścieżka nawigacji

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne

Data aktualizacji: 16 kwietnia 2021

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9 proc. podstawy wymiaru. Składka ta jest miesięczna i niepodzielna. 

Jakie są szczegółowe zasady dotyczące składki zdrowotnej

Uzyskujesz przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym

Każdy z Twoich płatników składek musi opłacić osobną, pełną składkę z każdego z tych tytułów. 

W ramach jednego z tytułów do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym uzyskujesz więcej niż jeden przychód

Płatnik składek musi zapłacić osobną, pełną składkę od każdego z uzyskanych przychodów.  

Składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika, o którym mowa w art. 85 ust. 1-13 w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej [1], jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych 

Płatnik obniża składkę obliczoną za poszczególne miesiące do wysokości tej zaliczki. 

Płatnik nie oblicza zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów, które stanowią podstawę wymiaru składek 

Płatnik obniża składkę obliczoną za poszczególne miesiące do 0 zł. 

Przypadki, gdy płatnik stosuje ogólne zasady obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne

Płatnik stosuje ogólne zasady obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli podstawę obliczenia tej składki stanowi Twój przychód: 

  1. wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23c oraz pkt 46 ustawy o PIT [2], od którego płatnik nie oblicza zaliczki na ten podatek, 

  1. jako członka służby zagranicznej wykonującego obowiązki służbowe w placówce zagranicznej, z wyłączeniem dodatku zagranicznego i innych świadczeń, które Ci przysługują, 

  1. wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 74 ustawy o PIT [2], od którego płatnik nie oblicza zaliczki na ten podatek, jeśli pobierasz emeryturę lub rentę, uposażenie (jako osoba w stanie spoczynku) lub uposażenie rodzinne albo uposażenie po zwolnieniu ze służby lub inne świadczenie pieniężne o takim samym charakterze, 

  1. zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych, od którego płatnik nie oblicza zaliczki na ten podatek, jeśli należysz do ubezpieczonych, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 i 16 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej [1],   

  1. inny niż wymieniony w pkt 4, od którego płatnik nie oblicza zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy o PIT [2], 

  1. z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia albo równoważnej lub z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, od którego, na mocy przepisów ustawy o PIT [2], pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy. 

Masz kilka tytułów do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym 

Składka finansowana z budżetu państwa opłacana jest tylko wtedy, gdy nie ma innej podstawy do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia. 

Masz kilka tytułów do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym i z każdego z nich składkę finansuje budżet państwa

Składka opłacana jest wyłącznie z tytułu, który powstał najwcześniej. Jeżeli dwa takie tytuły pojawiły się w tym samym dniu, składka jest opłacana z pierwszego zgłoszonego tytułu. 

Podstawa prawna

[1] Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej – ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych) 

[2] Ustawa o PIT – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych)