Ścieżka nawigacji

Niezbędne dokumenty - zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego

Niezbędne dokumenty - zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego

Dokumentem, na podstawie którego otrzymasz zasiłek chorobowy, jest zwolnienie lekarskie:

 • w formie dokumentu elektronicznego (e –ZLA),
 • na formularzu wydrukowanym z systemu teleinformatycznego,
 • w formie wydruku zaświadczenia wystawionego elektronicznie (wydruk e –ZLA).

Zasiłek dostaniesz również, gdy zwolnienie lekarskie otrzymałeś za granicą. W tym celu powinieneś złożyć przetłumaczone na język polski zaświadczenie zagranicznego zakładu leczniczego lub zagranicznego lekarza. Zaświadczenie musi zawierać:

 • nazwę zagranicznego zakładu leczniczego lub imię i nazwisko  zagranicznego lekarza, datę wystawienia i podpis;
 • początkową i końcową datę niezdolności do pracy.

Ważne!

Zaświadczenie lekarskie nie musi być przetłumaczone na język polski, jeśli jest wystawione na terytorium i w językach urzędowych państw:

 • członkowskich Unii Europejskiej,
 • członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej,
 • stron umów międzynarodowych w zakresie zabezpieczenia społecznego, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Aby otrzymać zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego, musisz także złożyć:

 • jeśli jesteś pracownikiem - protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy,
 • jeśli jesteś innym ubezpieczonym niż pracownik, np. zleceniobiorcą - kartę wypadku przy pracy,
 • jeśli jesteś niezdolny do pracy z powodu choroby zawodowej - decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej wydaną przez inspektora sanitarnego oraz zaświadczenie lekarskie stwierdzające związek Twojej niezdolności do pracy z chorobą zawodową,
 • jeśli niezdolność do pracy jest konsekwencją stwierdzonego wcześniej wypadku przy pracy – zaświadczenie lekarskie, które potwierdza związek Twojej niezdolności do pracy z wypadkiem przy pracy.  

Jeśli zasiłek wypłaca Ci ZUS, będzie także potrzebne zaświadczenie płatnika składek na druku:

 • Z-3 - jeśli jesteś pracownikiem,
 • Z-3b – jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność, współpracujesz z osobą prowadzącą działalność lub jesteś duchownym,
 • Z-3a - jeśli jesteś objęty ubezpieczeniem wypadkowym z innego tytułu.

Jeżeli występujesz o zasiłek chorobowy za okres po ustaniu ubezpieczenia, składasz dodatkowo oświadczenie na druku Z-10.

Ważne!

Dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego możesz złożyć w formie papierowej w dowolnej placówce ZUS, za pośrednictwem operatora pocztowego albo w formie dokumentu elektronicznego przez PUE ZUS.

Zobacz także: Elektroniczne zaświadczenia lekarskie.