Ścieżka nawigacji

Przedawnienie roszczenia o świadczenie rehabilitacyjne

Przedawnienie roszczenia o świadczenie rehabilitacyjne

Roszczenie o wypłatę świadczenia rehabilitacyjnego przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który świadczenie przysługuje.

Jeżeli niezgłoszenie roszczenia o wypłatę świadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od osoby uprawnionej, termin 6 miesięcy liczy się od dnia, w którym ustała przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie roszczenia.

W przypadku, gdy niewypłacenie świadczenia rehabilitacyjnego w całości lub w części było następstwem błędu płatnika składek zobowiązanego do jego wypłaty albo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, roszczenie o wypłatę świadczenia przedawnia się po upływie 3 lat.