Ścieżka nawigacji

Zasady ustalania wysokości rent z tytułu wypadków przy pracy lub chorób zawodowych

Zasady ustalania wysokości rent z tytułu wypadków przy pracy lub chorób zawodowych

Starasz się o rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową? Dowiedz się, w jaki sposób ustalimy jej wysokość.

Jak ustalamy wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem lub chorobą zawodową

Wysokość renty wyliczamy w dwóch etapach.

W pierwszym etapie obliczamy wysokość Twojej renty z tytułu niezdolności do pracy, która składa się z:

 • 24% kwoty bazowej ,
 • 1,3% podstawy wymiaru za każdy rok okresów składkowych – za każdy pełny miesiąc,
 • 0,7% podstawy wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych – za każdy pełny miesiąc,
 • 0,7% podstawy wymiaru za każdy rok okresu, jaki brakuje do pełnych 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych, przypadających od dnia zgłoszenia wniosku o rentę do dnia, w którym osiągnąłbyś 60 lat. Ten okres to staż hipotetyczny.

W drugim etapie sprawdzamy, czy wyliczona renta z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową nie jest niższa niż gwarantowane:

 • 60% podstawy wymiaru renty – jeśli jesteś częściowo niezdolny do pracy,
 • 80% podstawy wymiaru renty – jeśli jesteś całkowicie niezdolny do pracy,
 • 100% podstawy wymiaru renty – jeśli jesteś uprawniony do renty szkoleniowej.

Wybieramy zawsze ten wariant, który jest korzystniejszy dla Ciebie. Przy każdym przeliczeniu renty również sprawdzamy, który wariant jest dla Ciebie korzystniejszy.

Jak obliczamy podstawę wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem lub chorobą zawodową

Jeśli miałeś wysokie zarobki, to przy obliczaniu podstawy wymiaru renty, Twój wskaźnik wysokości podstawy wymiaru może być wyższy niż 250%. Nie ograniczymy go do 250%, jak w przypadku obliczania rent z ogólnego stanu zdrowia. 

W takim przypadku nie możemy jednak obliczyć w ten sposób Twojej renty w oparciu o gwarantowany określony procent podstawy wymiaru renty. Przy obliczaniu gwarantowanej kwoty, która stanowi określony procent podstawy wymiaru renty musimy przyjąć, że Twój wskaźnik wynosi maksymalnie 250%. 

Podstawę wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową ustalamy od przeciętnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe.

Przykład 1

Pani Anna, urodzona 4 września 1972 r., uległa w pracy wypadkowi. W marcu 2015 r. złożyła wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem. Do wniosku dołączyła dokumenty, które potwierdziły 17 lat okresu składkowego. Lekarz orzecznik stwierdził, że pani Anna jest całkowicie niezdolna do pracy i że niezdolność ma związek z tym wypadkiem. Pani Anna złożyła również dokumenty, które potwierdzały wynagrodzenie, jakie osiągała przez 10 kolejnych lat kalendarzowych (czyli z lat 1999–2008). Z tych zarobków obliczyliśmy podstawę wymiaru renty. Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru wyniósł 493,14%. Do wyliczenia renty zastosowaliśmy kwotę bazową, która obowiązywała w marcu 2015 r., czyli kwotę 3.308,33 zł. Podstawa wymiaru renty wynosi 16.314,70 zł (493,14 % x 3.308,33 zł).
Wysokość renty wynosi:

 • 24% x 3.308,33 zł               =     794,00 zł
 • 17 x 1,3% x 16.314,70 zł    =   3.605,55 zł
 • 8* x 0,7% x 16.314,70 zł     =     913,62 zł

                w sumie:                  5.313,17 zł

* staż hipotetyczny

Ponieważ obliczaliśmy rentę z tytułu wypadku przy pracy, musieliśmy sprawdzić, jaka jest wysokość kwoty gwarantowanej, która odpowiada 80% podstawy wymiaru. Do obliczenia podstawy wymiaru przyjęliśmy ograniczony do 250% wskaźnik wysokości podstawy wymiaru. Podstawa wymiaru wyniosła 8.270,83 zł  (250% x 3.308,33 zł). Osiemdziesiąt procent tej kwoty to 6.616,66 zł (80% x 8.270,83 zł). Wobec tego, że kwota renty, którą obliczyliśmy przy zastosowaniu gwarancji, jest wyższa – renta z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy przysługuje pani Annie w tej kwocie, czyli w wysokości 6.616,66 zł.


Przykład 2

Pan Adam, urodzony 4 lutego 1964 r., zachorował na chorobę zawodową. W marcu 2015 r. Pan Adam złożył wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową. Do wniosku dołączył dokumenty, które potwierdziły 25-letni okres składkowy. Lekarz orzecznik stwierdził, że Pan Adam jest częściowo niezdolny do pracy w związku z chorobą zawodową. Do obliczenia podstawy wymiaru renty Pan Adam wskazał zarobki z 10 kolejnych lat kalendarzowych, tj. z lat 1997 - 2006. Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru wyniósł 490,17%. Do wyliczenia renty zastosowaliśmy kwotę bazową wynoszącą 3.308,33 zł, która obowiązywała w marcu 2015 r.

Obliczyliśmy podstawę wymiaru renty, która wyniosła 16.216,44 zł (490,17% x 3.308,33 zł).

 • 24% x 3.308,33 zł                =       794,00 zł
 • 25 x 1,3% x 16.216,44  zł    =    5.270,34 zł

                                           w sumie:    6.064,34 zł

Ponieważ pan Adam jest częściowo niezdolny do pracy, przysługuje mu 75% wyliczonej kwoty, a więc 4.548,26 zł  (75% x 6.064,34 zł).

Następnie sprawdziliśmy, jaka jest wysokość kwoty gwarantowanej, która wynosi 60% podstawy wymiaru. Przy obliczaniu podstawy wymiaru przyjęliśmy jednak ograniczony do 250% wskaźnik wysokości podstawy wymiaru.
Podstawa wymiaru wyniosła 8.270,83 zł  (250% x 3.308,33 zł). 60 % tej kwoty to 4.962,50 zł (60% x 8.270,83 zł). Kwota, którą obliczyliśmy przy zastosowaniu gwarancji, jest wyższa. Przyznaliśmy więc panu Adamowi rentę z tytułu niezdolności do pracy z tytułu choroby zawodowej w wysokości 4.962,50 zł.