Ścieżka nawigacji

Dokumenty płatnicze - sposób opłacania składek

Dokumenty płatnicze - sposób opłacania składek

Zasady obowiązujące dla wpłat od 1 stycznia 2018 r.

Jako płatnik składek masz obowiązek terminowo opłacać składki, za każdy miesiąc kalendarzowy. Należności z tytułu składek wpłacasz jednym przelewem na swój numer rachunku składkowego. Wyślij tylko jeden przelew łącznie na:

  • ubezpieczenia społeczne,
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • Fundusz Pracy,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Na przelewie wpisz koniecznie  numer rachunku bankowego – Twój numer rachunku składkowego (NRS).

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1027)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1831).