Ścieżka nawigacji

Fundusz Emerytur Pomostowych

Fundusz Emerytur Pomostowych

Data aktualizacji: 16 kwietnia 2021

Płatniku, za kogo płacisz składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) 

Składkę na FEP opłacasz za:

  • pracowników, którzy urodzili się po 1948 r. i wykonują prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze [1],
  • pracowników wykonujących prace górnicze, którzy uzyskali prawo do emerytury pomostowej [2] za okres wykonywania prac górniczych [3],
  • zwolnionych ze służby żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy [4] od uposażenia wypłaconego po 31 grudnia 2009 r. do dnia zwolnienia ze służby, jeśli nie spełniają warunków do emerytury określonej w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym tych osób [5] lub utracili prawo do tej emerytury,
  • siebie, jeśli wykonujesz działalność twórczą lub artystyczną tancerzy zawodowych, związaną z bardzo ciężkim wysiłkiem fizycznym.

Ważne!
Obowiązek zakwalifikowania pracy danego pracownika jako pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze spoczywa na Tobie.

Od kiedy musisz płacić składkę na FEP za pracowników

Składki na FEP opłacasz za pracownika od dnia, w którym rozpoczyna on pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, do dnia zakończenia pracy na tym stanowisku.

Jaka jest wysokość składki

Składka na FEP wynosi 1,5 proc. podstawy jej wymiaru. Płacisz ją także za tych pracowników, którzy wykonują prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w niepełnym wymiarze czasu pracy. Składkę tę finansujesz w całości Ty.

Co stanowi podstawę wymiaru składki

Podstawa wymiaru składki na FEP jest taka sama jak podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zastosowanie ma tu również ograniczenie do kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy.

Składkę na FEP opłacasz od wynagrodzeń za okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Jeśli pracownik rozpoczął lub zakończył pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w trakcie miesiąca, to składkę na FEP liczysz tylko od części wynagrodzenia, które przysługuje mu za okres świadczenia tej pracy.

Podstawa prawna

[1] Art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych [ISAP]), dalej jako ustawa o emeryturach pomostowych, oraz załączniki nr 1 i 2 do tej ustawy

[2] Na podstawie art. 11 ustawy o emeryturach pomostowych

[3] Określonych w art. 50c ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (link do ISAP)

[4] Dotyczy funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej

[5] Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (link do ISAP), Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin