Fundusz Emerytur Pomostowych

Za kogo płacisz składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP)

Składkę na FEP opłacasz za:

  • pracowników, którzy urodzili się po 1948 r. i wykonują prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w ustawie o emeryturach pomostowych,
  • pracowników wykonujących prace górnicze, którzy uzyskali prawo do emerytury pomostowej na podstawie art. 11 ustawy, za okres wykonywania prac górniczych, o których mowa w art. 50c ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  • zwolnionych ze służby żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej, od uposażenia wypłaconego po 31 grudnia 2009 r. do dnia zwolnienia ze służby, jeśli nie spełniają warunków do emerytury określonej w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym tych osób lub utracili prawo do tej emerytury,
  • siebie, jeśli wykonujesz działalność twórczą lub artystyczną tancerzy zawodowych, związaną z bardzo ciężkim wysiłkiem fizycznym.

Ważne!
Obowiązek zakwalifikowania pracy danego pracownika jako pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze spoczywa na Tobie.

Od kiedy musisz płacić składkę na FEP za pracowników

Składki na FEP opłacasz za pracownika od dnia, w którym rozpoczyna on pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, do dnia zakończenia pracy na tym stanowisku.

Jaka jest wysokość składki

Składka na FEP wynosi 1,5% podstawy jej wymiaru. Płacisz ją także za tych pracowników, którzy wykonują prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w niepełnym wymiarze czasu pracy. Składka ta finansowana jest w całości przez Ciebie.

Co stanowi podstawę wymiaru składki

Podstawa wymiaru składki na FEP jest taka sama jak podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zastosowanie ma tu również ograniczenie do kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy.

Składkę na FEP opłacasz od wynagrodzeń za okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Jeśli pracownik rozpoczął lub zakończył pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w trakcie miesiąca, to składkę na FEP liczysz tylko od części wynagrodzenia, które przysługuje mu za okres świadczenia tej pracy.

Podstawa prawna

Art. 35–37 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1924).