Ścieżka nawigacji

Wysokość kwot wolnych od potrąceń i egzekucji

Wysokość kwot wolnych od potrąceń i egzekucji

Wysokość kwot wolnych od potrąceń i egzekucji obowiązujących od 1 marca 2024 r.

Rodzaj potrąceń

Kwota wolna od potrąceń i egzekucji

Należności potrącane z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych

305,84 zł

Egzekwowane: należności alimentacyjne, należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, należności likwidatora funduszu alimentacyjnego oraz należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej; należności alimentacyjne potrącane bezegzekucyjnie na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego

764,62 zł

 1. Świadczenie wypłacone w kwocie zaliczkowej:
 • Świadczenia podlegające rozliczeniu w trybie określonym w art. 98 ust. 3 ustawy emerytalnej,
 • Kwoty zasiłku chorobowego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia oraz świadczenia rehabilitacyjnego zaliczonego na poczet emerytury przyznanej za okres, za który zostały pobrane, traktowane jak świadczenie wypłacone w kwocie zaliczkowej,
 1. Kwoty nienależnie pobranych:
 • emerytur, rent i innych świadczeń
  z ubezpieczenia społecznego, ubezpieczeń społecznych, zaopatrzenia określonego
  w odrębnych przepisach, świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, świadczeń postojowych,
 • zasiłków rodzinnych lub pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów, a także zasiłku pielęgnacyjnego wypłaconego za okres, za który przyznano dodatek pielęgnacyjny,
 • świadczeń wychowawczych i świadczeń na dobry start,
 • dodatku da weterana poszkodowanego
 • świadczeń wychowawczych i świadczeń na dobry start,
 • dodatku dla weterana poszkodowanego,
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • nieopłaconych należności z tytułu składek, do których poboru jest obowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • świadczeń wyrównawczych otrzymanych na podstawie przepisów ustawy o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki,
 • świadczeń wspierających,
 • rodzinnego kapitału opiekuńczego
  i dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna
 1. Zasiłki wypłacone z tytułu pomocy społecznej;
 2. Zasiłki i świadczenia wypłacone na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

1009,33 zł

Należności egzekwowane inne niż: należności alimentacyjne, należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, należności likwidatora funduszu alimentacyjnego oraz należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej, w tym koszty utrzymania
w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych

1261,64 zł