Ubezpieczenie obowiązkowe

Kto jest ubezpieczony w Narodowym Funduszu Zdrowia

W Polsce za ubezpieczenie zdrowotne odpowiada Narodowy Funduszu Zdrowia (NFZ), do którego przekazujemy składkę zdrowotną.

 1. jesteś objęty obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz:
 • masz obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i mieszkasz w jednym z tych państw członkowskich,
 • nie masz obywatelstwa państwa członkowskiego UE lub EFTA albo Konfederacji Szwajcarskiej, a w Polsce przebywasz na podstawie:
 • wizy w celu wykonywania pracy,
 • zezwolenia na pobyt czasowy (oprócz zezwolenia na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach),
 • zezwolenia na pobyt stały,
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
 • zgody na pobyt tolerowany
 • masz w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą albo korzystasz z ochrony czasowej na jej terytorium,
 • nie masz obywatelstwa państwa członkowskiego UE lub EFTA, ale legalnie mieszkasz w innym niż Polska państwie członkowskim,
 1. masz obywatelstwo państwa członkowskiego UE lub EFTA i nie mieszkasz w jednym z tych państw podlegasz obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce i jesteś objęty:
 • ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi,
 • ubezpieczeniem społecznym rolników.

Kogo obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne

Jesteś objęty obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, jeżeli:

 1. spełniasz warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym lub ubezpieczeniem społecznym rolników oraz:
 • jesteś pracownikiem (w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych),
 • jesteś rolnikiem lub domownikiem albo pomocnikiem rolnika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (wtedy Twoje zgłoszenie i składki obsługuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS),
 • prowadzisz działalność pozarolniczą lub współpracujesz przy tej działalności,

Ważne!
Nie masz obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, kiedy zawiesisz wykonywanie działalności gospodarczej.

 • wykonujesz pracę nakładczą,
 • wykonujesz pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo  umowy o świadczenie usług, lub współpracujesz z osobą, która wykonuje taką umowę,
 • jesteś nianią (opiekujesz się dzieckiem do lat 3 na podstawie umowy uaktywniającej),
 • jesteś osobą duchowną,
 • jesteś członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub członkiem rodziny takiej osoby,
 • pobierasz:
 • świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu,
 • zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia,
 • wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, wynikające z odrębnych przepisów lub układów zbiorowych pracy,
 • świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia,
 1. korzystasz z ulgi na start lub współpracujesz z osobą korzystającą z tej ulgi,
 2. jesteś żołnierzem i nie jesteś objęty obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu i odbywasz lub pełnisz:
 • zasadniczą służbę wojskową,
 • przeszkolenie wojskowe,
 • ćwiczenia wojskowe,
 • służbę kandydacką,
 • służbę przygotowawczą,
 • służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 1. odbywasz służbę zastępczą,
 2. podlegasz kwalifikacji wojskowej i pełnisz służbę w Policji, Straży Granicznej lub Służbie Ochrony Państwa,
 3. jesteś żołnierzem zawodowym lub żołnierzem, który odbywa nadterminową zasadniczą służbę wojskową i służbę okresową,
 4. jesteś policjantem,
 5. jesteś funkcjonariuszem:
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Agencji Wywiadu,
 • Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
 • Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
 • Służby Wywiadu Wojskowego,
 • Biura Ochrony Państwa,
 • Straży Granicznej,
 • Straży Marszałkowskiej
 • Służby Celno-Skarbowej,
 • Służby Więziennej,
 • Państwowej Straży Pożarnej.
 1. jesteś posłem lub senatorem i pobierasz uposażenie poselskie bądź senatorskie,
 2.  jesteś sędzią lub prokuratorem,
 3.  pobierasz:
 • emeryturę
 • rentę,
 • uposażenie lub uposażenie rodzinne, ponieważ jesteś w stanie spoczynku lub Twój bliski był w stanie spoczynku,
 • pobierasz uposażenie po zwolnieniu ze służby,
 • rodzicielskie świadczenie uzupełniające,
 1.  nie masz innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego i jesteś:
 • uczniem lub słuchaczem zakładu kształcenia nauczycieli w rozumieniu przepisów o systemie oświaty,
 • dzieckiem i przebywasz w domu pomocy społecznej (DPS) albo placówce pełniącej funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze,
 • dzieckiem, które nie chodzi jeszcze do szkoły i nie przebywasz w DPS ani żadnej z placówce resocjalizacyjnej, wychowawczej lub opiekuńczej,
 • studentem lub doktorantem,
 • pobierasz stypendium sportowe po ukończeniu 15 roku życia,
 • jesteś osobą bezrobotną,
 • pobierasz stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które skierował Cię inny podmiot niż powiatowy urząd pracy,
 • pobierasz zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne lub nie pobierasz tych świadczeń z przyczyn określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • pobierasz zasiłek stały z pomocy społecznej,
 • pobierasz specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, przyznany na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych,
 • pobierasz świadczenie pielęgnacyjne, przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych,
 • pobierasz zasiłek dla opiekuna, przyznany na podstawie przepisów o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 • jesteś osobą bezdomną i wychodzisz z bezdomności,
 • jesteś objęty indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego,
 • realizujesz kontrakt socjalny,
 • masz w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, jesteś objęty indywidualnym programem integracji na podstawie przepisów o pomocy społecznej,
 • jesteś cywilną niewidomą ofiarą działań wojennych,
 • korzystasz z urlopu wychowawczego,
 • masz prawo do świadczeń alimentacyjnych na podstawie ugody sądowej lub prawomocnego orzeczenia sądu,
 • sprawujesz osobistą opiekę nad dzieckiem i nie jesteś objęty obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu.
 • jesteś ławnikiem sądowym,
 1.  jesteś alumnem wyższego seminarium duchownego i teologicznego, postulantem, nowicjuszem i juniorystą zakonu męskiego lub ich odpowiednika,
 2.  jesteś słuchaczem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego,
 3.  jesteś kombatantem albo osobą represjonowaną i nie jesteś objęty ubezpieczeniami społecznymi w Polsce lub nie pobierasz emerytury bądź renty,
 4.  jesteś działaczem opozycji antykomunistycznej lub osobą represjonowaną z powodów politycznych i nie jesteś objęty ubezpieczeniami społecznymi w Polsce lub nie pobierasz emerytury bądź renty,
 5.  jesteś rolnikiem lub domownikiem albo pomocnikiem rolnika i nie podlegasz ubezpieczeniu społecznemu rolników i nie dotyczą Cię pozostałe punkty (Twoje zgłoszenie i składki na ubezpieczenie zdrowotne obsługuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego),
 6.  jesteś członkiem rady nadzorczej i mieszkasz w Polsce,
 7.  jesteś aplikantem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,
 8.  pobierasz nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Art. 3 ust. 1 i art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398).