Ścieżka nawigacji

Wybór wersji kalkulatora - NSK

Wybór wersji kalkulatora - NSK

Kalkulator - nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oblicza prognozowane wysokości nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych1.

Prognozowana kwota nauczycielskiego świadczenia, którą obliczysz przy pomocy kalkulatora, nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Gdy wprowadzasz dane do kalkulatora wykorzystaj informacje o stanie konta, które otrzymałeś od nas. Jeśli masz profil na PUE ZUS, informacje te pobierz z PUE ZUS lub skorzystaj z kalkulatora na PUE ZUS.  

Kalkulator daje Ci możliwość wyboru – możesz przeprowadzić obliczenia w wersji uproszczonej lub zaawansowanej.

1 Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 800 z późn. zm.

W wersji uproszczonej masz mniejszą swobodę wyboru i podajesz mniejszą liczbę parametrów. W tej wersji Twoje wynagrodzenie (wyrażone w procencie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej) od teraz do momentu przejścia na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, nie zmienia się.

W wersji zaawansowanej kalkulatora masz większą swobodę wyboru, ale musisz podać większą liczbę parametrów niezbędnych do tego, by wyliczyć wysokość prognozowanego nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Możesz podać różne wynagrodzenia (wyrażone w procencie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej) w poszczególnych latach. Możesz także – poprzez wpisanie w pewnych latach wynagrodzenia równego zero – wyłączyć te lata z okresu ubezpieczenia.

Kalkulator wyliczy Ci prognozowaną wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami2. Prognozowaną wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego wyliczamy przez podzielenie podstawy obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 60 lat. Podstawa obliczenia emerytury to suma zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne zapisanych na Twoim koncie w ZUS, z uwzględnieniem ich waloryzacji. Jeżeli jesteś członkiem otwartego funduszu emerytalnego składki na ubezpieczenie emerytalne, zapisane na Twoim koncie w ZUS zwiększymy przez pomnożenie ich wskaźnikiem korygującym 19,52/12,22. Wskaźnik ten to stosunek pełnej wysokości składki na ubezpieczenie emerytalne do wysokości zapisanej na koncie w ZUS. Kwota nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego nie może być niższa niż – gwarantowana w ustawie emerytalnej – kwota najniższej emerytury.

Kalkulator korzysta z tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego pod koniec marca każdego roku.

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przysługuje Ci jeśli spełniasz łącznie następujące warunki:

 • masz wymagany wiek (patrz poniżej);
 • masz okres składkowy i nieskładkowy, który wynosi 30 lat, w tym 20 lat pracy w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć w:
 • publicznych i niepublicznych przedszkolach,
 • szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
 • publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego i placówkach o których mowa w przepisach3,
 • rozwiązałeś stosunek pracy (np. umowę o pracę).

Masz prawo do świadczenia, jeżeli ukończyłeś:

 • 55 lat - w latach 2009-2014;
 • 55 lat jeśli jesteś kobietą i 56 lat jeśli jesteś mężczyzną - w latach 2015-2016;
 • 55 lat w przypadku kobiet i 57 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2017-2018;
 • 55 lat w przypadku kobiet i 58 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2019-2020;
 • 55 lat w przypadku kobiet i 59 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2021-2022;
 • 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2023-2024;
 • 56 lat w przypadku kobiet i 61 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2025-2026;
 • 57 lat w przypadku kobiet i 62 lata w przypadku mężczyzn - w latach 2027-2028;
 • 58 lat w przypadku kobiet i 63 lata w przypadku mężczyzn - w latach 2029-2030;
 • 59 lat w przypadku kobiet i 64 lata w przypadku mężczyzn - w latach 2031-2032.

Kalkulator nie sprawdza, czy spełniłeś warunki wymagane do uzyskania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego w zakresie liczby lat okresów składkowych i nieskładkowych oraz w zakresie liczby lat pracy nauczycielskiej.

Kwota nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego – którą wyliczysz przy pomocy kalkulatora – jest to wysokość prognozowana na podstawie m.in. przyjętych założeń makroekonomicznych i wpisanych przez Ciebie danych oraz parametrów.

Prognozowana wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, którą oblicza kalkulator jest to kwota brutto, tzn. przed potrąceniem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

2 art. 5 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

3 art. 2 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe