Ścieżka nawigacji

Powstanie i ustanie prawa do renty

Powstanie i ustanie prawa do renty

Dowiedz się, kiedy zyskujesz prawo do poszczególnych świadczeń, a także w jakich przypadkach możesz to prawo utracić.

Od kiedy przysługuje Ci świadczenie

Prawo do danego świadczenia nabywasz w dniu, w którym spełnisz wszystkie warunki wymagane do jego przyznania.

Abyśmy mogli Ci przyznać świadczenie, musisz zgłosić o nie wniosek. Data zgłoszenia wniosku decyduje o tym, od kiedy przyznamy Ci świadczenie, o które się ubiegasz.

Czy świadczenia są od siebie uzależnione

Może zdarzyć się tak, że nie przyznamy Ci świadczenia, ponieważ już pobierasz inne świadczenie. Jeżeli pobierasz:

to z dniem, w którym przestaniesz pobierać powyższe świadczenia, przyznamy Ci prawo do:

  • emerytury,
  • renty z tytułu niezdolności do pracy,
  • renty szkoleniowej.

Ważne! Przepis ten nie dotyczy emerytur ustalanych na nowych zasadach, a także renty rodzinnej i emerytury, którą przyznajmy z urzędu. 

Kiedy tracisz prawo do świadczenia

Jeżeli przyznaliśmy Ci świadczenie bezterminowo, utracisz do niego prawo, gdy ustanie którykolwiek z warunków wymaganych do przyznania tego świadczenia.

Prawo do świadczenia, które przyznaliśmy okresowo, utracisz z końcem okresu, na jaki Ci je przyznaliśmy.

Jeżeli przyznaliśmy Ci rentę stałą z tytułu niezdolności do pracy, prawo do niej ustanie w dniu, od którego z urzędu przyznamy Ci emeryturę albo na Twój wniosek.

Prawo do renty szkoleniowej, oprócz przypadków wskazanych wyżej, tracisz:

  • gdy minie 6 miesięcy od dnia, w którym przyznaliśmy Ci to świadczenie – jeżeli starosta nie wystąpi do nas z wnioskiem o jego przedłużenie;
  • od dnia, w którym otrzymamy od starosty zawiadomienie, że nie ma możliwości przekwalifikowania Cię do innego zawodu;
  • kiedy minie okres, na jaki przyznaliśmy świadczenie na wniosek starosty;
  • od dnia, w którym starosta zawiadomi nas o tym, że nie poddajesz się przekwalifikowaniu zawodowemu;
  • jeśli podejmiesz pracę objętą obowiązkiem ubezpieczeń społecznych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251)