Ścieżka nawigacji

Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia wypadkowego i okres przysługiwania

Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia wypadkowego i okres przysługiwania

Masz prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, jeśli:

 • wyczerpałeś okres pobierania zasiłku chorobowego oraz
 • jesteś nadal niezdolny do pracy oraz
 • dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy.

a także, jeśli:

 • wykorzystałeś okres pobierania zasiłku chorobowego i
 • starasz się o rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • a lekarz orzecznik orzekł, że dalsze leczenie lub rehabilitacja rokuje odzyskanie zdolności do pracy.

Jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność lub współpracujesz z osobą, która prowadzi taką działalność albo jesteś duchownym, to otrzymasz świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego o ile nie stwierdzimy na Twoim koncie zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne albo kwota Twojego zadłużenia nie bęzie przekraczała 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jeżeli stwierdzimy  zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę wyższą niż 1% minimalnego wyngrodzenia za pracę to świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego nie będzie Ci przysługiwało do czasu spłaty całości zadłużenia. Jeżeli spłacisz całość zadłużenia w ciągu 6 miesięcy od dnia wypadku albo odpowiednio od dnia złożenia wniosku o przyznanie świadczeń z tytułu choroby zawodowej, to będzie Ci przysługiwało świadczenie rehabilitacyjne za cały okres orzeczonej niezdolności do pracy. Jeśli całość zadłużenia uregulujesz po upływie 6 miesięcy od dnia wypadku lub od dnia złożenia wniosku o przyznanie świadczeń z tytułu choroby zawodowej, to prawo do świadczenia rehabilitacyjnego nabędziesz od dnia spłaty całości zadłużenia. Prawo do świadczenia za okres przed tą datą ulega przedawnieniu.

Na jak długo przysługuje świadczenie

Świadczenie otrzymasz na okres przywrócenia zdolności do pracy, najdłużej na 12 miesięcy. Jeśli nie zgadzasz się z treścią orzeczenia, możesz wnieść sprzeciw do komisji lekarskiej  ZUS w ciągu 14 dni od dnia, kiedy je otrzymałeś. Sprzeciw ten może być wniesiony pisemnie lub ustnie  do protokołu.

O stanie zdrowia uzasadniającym przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego orzeka lekarz orzecznik ZUS. Następnie na podstawie tego orzeczenia ZUS  wydaje decyzję o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego.

Kiedy nie otrzymasz świadczenia

 1. Nie otrzymasz świadczenia, jeśli masz uprawnienia do:
 • emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • emerytury lub renty inwalidzkiej przysługujacej z zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych,
 • zasiłku dla bezrobotnych,
 • zasiłku przedemerytalnego,
 • świadczenia przedemerytalnego,
 • urlopu dla poratowania zdrowia,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.
 1. Świadczenie nie przysługuje Ci także:
 • za okresy, w których zachowujesz prawo do wynagrodzenia, uposażenia, stypendium lub innego świadczenia przysługującego  na podstawie odrębnych przepisów,
 • w okresie urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego,
 • w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem przypadków, w których prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • za cały okres świadczenia, jeśli niezdolność do pracy powstała w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, co  stwierdza prawomocne orzeczenie sądu,
 • za miesiąc kalendarzowy, w którym wykonywałeś pracę zarobkową albo wykorzystywałeś okres, na który świadczenie zostało przyznane, niezgodnie z jego celem.
 1. Za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia wypadkowego świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje, jeśli:
 • kontynuujesz lub podjąłeś działalność zarobkową, która stanowi tytuł do objęcia ubezpieczeniem wypadkowym albo zapewnia prawo do świadczenia za okres choroby,
 • podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników.
 1. Świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia wypadkowego nie otrzymasz również, gdy:
 • naruszyłeś (umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa) przepisy o ochronie życia i zdrowia, co było wyłączną przyczyną wypadku,
 • byłeś nietrzeźwy albo pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, i przyczyniłeś się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku,
 • bezzasadnie nie zgodziłeś się na badanie w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych albo przez swoje zachowanie uniemożliwiłeś przeprowadzenie takiego badania; (świadczenie zostanie przyznane, gdy dowiedziesz, że wystąpiły przyczyny uniemożliwiające poddanie się temu badaniu).

Jeśli zachodzą okoliczności, z powodu których nie masz prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, a jesteś objęty ubezpieczeniem chorobowym, to przysługuje Ci prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego na zasadach określonych ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. Wówczas przysługuje Ci świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego.