Ścieżka nawigacji

Otrzymałeś zwolnienia lekarskie w innej formie niż e-ZLA

Otrzymałeś zwolnienia lekarskie w innej formie niż e-ZLA

Od 1 grudnia 2018 r. przy ustalaniu prawa do zasiłków i ich wysokości, dowodami stwierdzającymi czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym (np. w sanatorium) albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, są:

 • zaświadczenie lekarskie e-ZLA,
 • zaświadczenie lekarskie w trybie alternatywnym, z podpisem i pieczątką lekarza, oraz
 • wydruk e-ZLA, z podpisem i pieczątką lekarza albo asystenta medycznego.

Zaświadczenie lekarskie (dalej: zwolnienie lekarskie) wystawione do 30 listopada 2018 r. w formie papierowej na formularzu ZUS ZLA, które obejmuje okres po 30 listopada 2018 r., stanowi podstawę wypłaty zasiłku chorobowego i opiekuńczego za cały okres na zasadach obowiązujących do tej daty.

Dane, które powinno zawierać zwolnienie lekarskie

Zwolnienie lekarskie, które stanowi podstawę ustalenia prawa i wysokości zasiłku chorobowego i opiekuńczego powinno zawierać:

 • identyfikator (seria i numer),
 • datę wystawienia,
 • dane ubezpieczonego (imię, nazwisko, numer PESEL, albo seria i numer paszportu i data urodzenia, jeżeli nie nadano numeru PESEL),
 • adres miejsca pobytu ubezpieczonego w czasie niezdolności do pracy,
 • dane płatnika składek,
 • imię, nazwisko i numer prawa wykonywania zawodu lekarza, który wystawił zwolnienie lekarskie,
 • adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych (adres placówki leczniczej),
 • okres orzeczonej czasowej niezdolności do pracy, w tym okres pobytu w szpitalu,
 • informacje o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłku chorobowego lub jego wysokość, podane z zastosowaniem kodów literowych,
 • wskazania lekarskie,
 • okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny, datę urodzenia tego członka rodziny i stopień jego pokrewieństwa lub powinowactwa z ubezpieczonym,
 • oznaczenie instytucji, w której ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczenia (kod).

Zwolnienie lekarskie wystawione w formie innej niż określona przepisami

Zwolnienie lekarskie wystawione po 30 listopada 2018 r. w innej formie, niż określona przepisami, tj. w formie papierowej na formularzu ZUS ZLA lub na druku niesformalizowanym (na zwykłym blankiecie), które zawiera wymagane przepisami dane oraz jest opatrzone pieczęcią imienną lekarza oraz jego podpisem, może być wyjątkowo dokumentem, na podstawie którego ZUS oraz płatnik składek ustali prawo i wypłaci zasiłek, po indywidualnej analizie każdego przypadku.

Czy obniża się wysokość zasiłku o 25%

Jeśli zwolnienie lekarskie zostało wystawione po 30 listopada 2018 r. w formie papierowej nie stosuje się obniżenia wysokości zasiłku o 25% z powodu dostarczenia zwolnienia lekarskiego płatnikowi składek albo do ZUS po upływie 7 dni od daty jego wystawienia. O stosowaniu obniżenia wysokości zasiłku decyduje data wystawienia zwolnienia, a nie okres orzeczonej niezdolności do pracy.

Zwolnienie lekarskie wystawione w formie papierowej nie zawiera niektórych danych

Jeśli zwolnienie lekarskie wystawione w formie papierowej nie zawiera wszystkich, przewidzianych przepisami danych, ale zawiera:

 • dane identyfikacyjne ubezpieczonego (Imię, nazwisko, numer PESEL, albo seria i numer paszportu i data urodzenia, jeżeli nie nadano numeru PESEL),
 • dane o niezdolności do pracy: data wystawienia zwolnienia, okres orzeczonej niezdolności do pracy z powodu choroby albo okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny,
 • dane osoby pod opieką: data urodzenia członka rodziny i stopień jego pokrewieństwa lub powinowactwa z ubezpieczonym,
 • dane lekarza: imię, nazwisko i numer prawa wykonywania zawodu lekarza (dane te mogą wynikać z pieczęci imiennej lekarza),
 • dane placówki leczniczej: adres miejsca udzielenia świadczeń zdrowotnych (dane te mogą wynikać z pieczęci placówki leczniczej).

oraz jest opatrzone pieczęcią imienną lekarza oraz jego podpisem, może być wyjątkowo dokumentem, na podstawie którego ZUS albo płatnik składek ustali prawo i wypłaci zasiłek, po indywidualnej analizie każdego przypadku.

Jeśli zwolnienie lekarskie nie zawiera tych danych (poza, adresem placówki leczniczej, w której zwolnienie zostało wystawione), płatnik składek albo ZUS zwróci je ubezpieczonemu, w celu uzupełnienia przez lekarza. Brakujący adres placówki leczniczej, w której zwolnienie zostało wystawione, może podać w oświadczeniu ubezpieczony.

Gdy zasiłek wypłaca ZUS, potrzebny jest także:

 • numer NIP płatnika składek - w przypadku ubezpieczenia u więcej niż jednego płatnika składek,
 • adres miejsca pobytu ubezpieczonego w czasie niezdolności do pracy.

Dane te – jeśli zwolnienie lekarskie ich nie zawiera – może podać w oświadczeniu płatnik składek albo ubezpieczony.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1368, z późn. zm.)