Ścieżka nawigacji

Obszary Społecznej Odpowiedzialności (CSR) ZUS

Obszary Społecznej Odpowiedzialności (CSR) ZUS

Ład organizacyjny

System, według którego podejmujemy i wdrażamy decyzje, które służą realizacji naszych celów.

Przykłady naszych działań w tym obszarze:

  • Misja i wizja ZUS.
  • Strategia ZUS na lata 2016-2020.
  • Strategia komunikacji ZUS.
  • Regulamin organizacyjny ZUS.
  • Zarządzanie procesowe.
  • Standardy jakości, efektywności, benchmarking (pomiędzy oddziałami)

Prawa człowieka

Realizacja przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych fundamentalnych praw wszystkich ludzi:

  • prawo do życia i wolności,
  • równego traktowania w obliczu prawa oraz swobody wypowiedzi,
  • prawo do pracy,
  • prawo do wyżywienia,
  • prawo do możliwie najwyższych standardów w zakresie zdrowia,
  • prawo do edukacji ,
  • prawo do bezpieczeństwa socjalnego.

Przykłady naszych działań w tym obszarze:

  • Równouprawnienie płci, np. stanowiska kierownicze w ZUS zajmują zarówno mężczyźni jak i kobiety.
  • Przy zatrudnianiu nowych pracowników wszyscy kandydaci oceniani są na podstawie tych samych kryteriów, np. kompetencje merytoryczne, doświadczenie, wykształcenie, itp.
  • Akcja „Zostań sygnalistą – zgłoś nieprawidłowość lub korupcję!”
  • Polityka dostępności ZUS dla osób z niepełnosprawnością.
  • Pomoc ZUS ofiarom klęsk żywiołowych, np. ofiarom powodzi.
  • Prawo do zrzeszania się pracowników w związkach zawodowych.
  • Dofinansowanie studiów i szkół dla pracowników, np. Program PRM – Program Rozwoju Menedżera.
  • Ułatwienie dostępu do edukacji, np. urlopy szkoleniowe.

Praktyki z zakresu pracy

Wszystkie polityki i praktyki związane z pracą, którą wykonujemy w swoim obrębie, łącznie z pracą, którą zlecamy podwykonawcom.

Przykłady naszych działań w tym obszarze:

  • Możliwość godzenia aktywności zawodowej z sytuacją życiową, (Work-Life-Balance) np. młode mamy mogą zmienić godziny pracy.
  • Przeciwdziałanie mobbingowi.
  • W polityce zatrudnienia ZUS nad innymi formami (umowy cywilnoprawne) przeważają umowy o pracę.
  • Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne dla pracowników.
  • Programy profilaktyczne, akcje prozdrowotne dla pracowników, np. antyrakowe.

Środowisko

Nasze decyzje i działania, które wpływają na środowisko naturalne.

Przykłady naszych działań w tym obszarze:

  • Energooszczędność, np. żarówki energooszczędne, energooszczędne sprzęty.
  • Ograniczenie zużycia energii poprzez wyłączanie sprzętu biurowego po godzinach pracy.
  • Termomodernizacje budynków ZUS.
  • Przechodzenie na wersje elektroniczne dokumentacji i korespondencji.
  • Segregacja odpadów.
  • Redukcja zużycia paliw i emisji spalin, np. optymalizacja tras przejazdu floty samochodowej.

Uczciwe praktyki operacyjne

Postępowanie etyczne w kontaktach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z innymi organizacjami, przeciwdziałanie korupcji, poszanowanie praw własności.

Przykłady naszych działań w tym obszarze:

  • Szkolenia dla pracowników z zakresu etyki i zagrożeń korupcyjnych.
  • Klauzule społeczne w umowach, np. z firmami outsourcingowymi.
  • ZUS renegocjuje umowy z kontrahentami po zmianie prawa, np. ze względu na podniesienie płacy minimalnej.

Zagadnienia konsumenckie

Rzetelne praktyki informacyjne Zakładu, ochrona zdrowia i bezpieczeństwa, zrównoważona konsumpcji, rozstrzyganie i rozwiązywania sporów, ochrony danych i prywatności, dostęp do produktów i usług o zasadniczym znaczeniu, uwzględnianie potrzeb klientów szczególnie wrażliwych i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej, edukacja i podnoszenie świadomości ubezpieczeniowej.

Przykłady naszych działań w tym obszarze:

  • Prosty język ZUS dla klientów.
  • Edukacja młodzieży, np. „Lekcje z ZUS”.
  • Współpraca z uczelniami, np. Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.
  • Kampanie społeczne, np. „Pracuję legalnie”.
  • Kampanie informacyjne, np. „Dni Ubezpieczonego”, „Dni Przedsiębiorcy”.
  • Konferencje naukowe związane z tematyką ubezpieczeń społecznych.
  • Dostosowanie produktów do potrzeb osób defaworyzowanych, np. wideotłumacz na SOK dla osób niedosłyszących.
  • PUE Room - poradnictwo „na zewnątrz”.
  • Produkty i usługi dla społeczności wirtualnej, np. program "Płatnik", PUE, logowanie przez konto bankowe do PUE.

Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej

Nasze relacje ze społecznościami lokalnymi, w których działamy; Zakład pomaga wzmocnić społeczeństwo obywatelskie; ZUS z szacunkiem angażuje się w życie społeczności lokalnej oraz jej instytucji; daje wyraz poszanowaniu wartości demokratycznych i obywatelskich i wzmacnia je; wspiera tę społeczność i buduje z nią relacje.

Przykłady naszych działań w tym obszarze:

  • Krwiodawstwo.
  • Wolontariat.
  • Zbiórki pieniężne, rzeczowe, „nakrętek”.
  • Udział w wydarzeniach lokalnych.
  • Wizyty uczniów, studentów w ZUS.
  • Odwiedziny 100-latków.
  • Wydarzenia na rzecz osób z niepełnosprawnością.