Ścieżka nawigacji

Komu przysługuje zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego

Komu przysługuje zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia  wypadkowego możesz otrzymać, jeśli jesteś objęty ubezpieczeniem wypadkowym w ZUS, czyli:

 1. jesteś pracownikiem,
 2. jesteś członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,
 3. odbywasz służbę zastępczą,
 4. wykonujesz pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług albo współpracujesz z osobą, która wykonuje taką umowę lub pracujesz na podstawie umowy uaktywniającej, np. jesteś nianią,
 5. prowadzisz pozarolniczą działalność lub współpracujesz z osobą, która prowadzi taką działalność,
 6. wykonujesz odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania  kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 7. jesteś duchownym,
 8. pobierasz uposażenie jako poseł albo senator,
 9. pobierasz stypendium sportowe,
 10. pobierasz stypendium jako słuchacz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego,
 11. pobierasz stypendium w okresie:
 • odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy lub przez inny podmiot,
 • studiów podyplomowych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.