Ścieżka nawigacji

Rozliczenie roczne czy miesięczne?

Rozliczenie roczne czy miesięczne?

Istnieją dwa sposoby rozliczania świadczeń – rozliczenie roczne i miesięczne. Rozliczymy Twoje świadczenie wg. wariantu, który będzie dla Ciebie korzystniejszy. 

Twoje świadczenie możemy rozliczać rocznie lub miesięcznie. Aby umożliwić nam rozliczenie Twojego świadczenia w najkorzystniejszy sposób przedluż zaświadczenie o kwocie zarobków osiągniętych w poszczegolnych miesiącach.

Przykład 1

Od 2005 r. pani Beata jest uprawniona  do renty rodzinnej dla jednej osoby. W lutym 2015 r. powiadomiła nas, że od stycznia podjęła zatrudnienie i uzyskuje przychód, który powoduje zmniejszenie renty. Od marca 2015 r. wypłacaliśmy pani Beacie rentę niższą o maksymalną kwotę zmniejszenia, czyli o 477,47 zł. Następnie pani Beata złożyła oświadczenie, że osiąga przychód, który nie powoduje zmniejszenia renty. Na tej podstawie od lipca 2015 r. wypłacaliśmy pani Beacie rentę w pełnej wysokości. Po zakończeniu roku, w lutym 2016 r. pani Beata przysłała zaświadczenie, z którego wynika, że jej przychód w 2015 r. wyniósł 39 300,00 zł, przy czym od stycznia do maja 2015 r. wysokość wynagrodzenia w każdym miesiącu wynosiła 4 500,00 zł, a od czerwca do grudnia – 2 400,00 zł. 

Przyjęliśmy wariant miesięcznego rozliczania świadczenia i ustaliliśmy, że od stycznia do maja 2015 r. (czyli przez 5 miesięcy) renta pani Beaty była niższa o maksymalną kwotę zmniejszenia w każdym z tych miesięcy, a od czerwca do grudnia przysługiwała w pełnej wysokości. 

Tak więc – w przypadku rozliczenia miesięcznego – kwota, o jaką powinna być zmniejszona renta pani Beaty, wynosi 2 380,91 zł (2 x 474,25 zł plus 3 x 477,47 zł – po uwzględnieniu waloryzacji  w marcu).  Tymczasem od marca do czerwca pani Beacie wypłaciliśmy rentę zmniejszoną łącznie o  1 909,88 zł (4 x 477,47 zł). Zatem – przy zastosowaniu wariantu miesięcznego rozliczenia – pani Beata powinna zwrócić 471,03 zł  (2 380,91 zł – 1 909,88 zł). 

Gdybyśmy zastosowali wariant rocznego rozliczenia, okazałoby się, że przychód pani Beaty w 2015 r. przekroczył niższą kwotę graniczną  przychodu o 7 477,20 zł (39 300,00 zł – 32 911,10 zł). Oznacza to, że renta pani Beaty powinna być niższa o roczną kwotę maksymalnego zmniejszenia, czyli o 5 723,20 zł. Tymczasem w ostatnim roku pani Beacie wypłaciliśmy rentę niższą łącznie o  1 909,81 zł. Oznacza to, że pani Beata musiałaby jeszcze zwrócić 3 813,32 zł (5 723,20 zł – 1 909,88 zł). 
Jak widać, rozliczenie roczne jest niekorzystne dla pani Beaty, więc dokonamy rozliczenia miesięcznego i na jego podstawie pani Beata będzie musiała zwrócić tylko 471,03 zł.

Przedstawiony przykład pokazuje, że bardzo ważne jest, aby płatnik składek wykazywał (w zaświadczeniu o wysokości przychodu uzyskanego w ubiegłym roku) Twoje zarobki z poszczególnych miesięcy.

Gdy dostaniesz decyzję o rocznym rozliczeniu przychodu na podstawie wariantu rocznego, możesz jeszcze dosłać nam zaświadczenie o przychodach osiąganych w kolejnych miesiącach rozliczanego roku. Masz na to 30 dni, bo po tym czasie decyzja się uprawomocni. W takim przypadku rozliczymy Twoje przychody również w wariancie miesięcznym i porównamy, który sposób rozliczenia jest dla Ciebie korzystniejszy.

Informacje o aktualnych kwotach granicznych i kwotach maksymalnego zmniejszenia znajdziesz tutaj.