Ścieżka nawigacji

Zgłaszanie informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Zgłaszanie informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości  i nadużyć finansowych  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (IZ POIiŚ) przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Wychodząc naprzeciw ww. oczekiwaniom IZ POIiŚ wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nieprawidłowość to - zgodnie z art. 2 pkt 7  Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006, jakiekolwiek naruszenie przepisu prawa wspólnotowego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które powoduje lub mogłoby spowodować szkodę w budżecie ogólnym Unii Europejskiej w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego.

Nadużycie finansowe to postępowanie, jakiekolwiek umyślne działanie lub zaniechanie dotyczące:

  • wykorzystania lub przedstawienia fałszywych, nieścisłych lub niekompletnych oświadczeń lub dokumentów, które ma na celu sprzeniewierzenie lub bezprawne zatrzymanie środków z budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetów zarządzanych przez Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu;
  • nieujawnienia informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, w tym samym celu;
  • niewłaściwego wykorzystania takich środków do celów innych niż te, na które zostały pierwotnie przyznane.

Zgodnie z projektem Wytycznych w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, do najczęściej identyfikowanych nadużyć finansowych w wykorzystaniu środków unijnych należą:

  • zmowy przetargowe;
  • korupcja;
  • konflikt interesów;
  • fałszerstwo dokumentów.

Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu
e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub specjalnego formularza zamieszczonego na stronie http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.