Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Jeśli nie podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, możesz dobrowolnie opłacać składki na te ubezpieczenia.

Możesz zgłosić się do tych ubezpieczeń dobrowolnie, jeśli:

  • mieszkasz w Polsce, bądź
  • nie mieszkasz w Polsce, ale byłeś wcześniej objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi w Polsce, albo
  • nie mieszkasz w Polsce, ale mają do Ciebie zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Dobrowolnymi ubezpieczeniami jesteś objęty od dnia, który wskażesz we wniosku o objęcie nimi. Dzień ten nie może być jednak wcześniejszy od dnia, w którym złożysz do nas ten wniosek.

Ubezpieczenia dobrowolne ustają od:

  • dnia, który wskażesz we wniosku o wyłączenie z tych ubezpieczeń, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony,
  • dnia, w którym ustanie tytuł do podlegania tym ubezpieczeniom, np. kiedy zawrzesz umowę o pracę i na tej podstawie będziesz mieć obowiązkowe ubezpieczenia,
  • pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który zapłacisz składki po terminie lub niepełne (możesz wtedy złożyć do nas wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie tych składek po terminie –  zgadzamy się w uzasadnionych przypadkach).  

Ważne!
Jeżeli okres dobrowolnych ubezpieczeń przekroczy 10 lat, przestanie obowiązywać gwarancja wypłaty minimalnego świadczenia. Otrzymasz wtedy świadczenie w wysokości, która wynika ze stanu środków na Twoim koncie w ZUS.

Podstawa prawna
Art. 7 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266, z późn. zm.).