Ścieżka nawigacji

Lista spraw

Lista spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Lista spraw

Jak dokonać wyrejestrowania członka rodziny

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez Internet

Co przygotować ?

 1. Jeżeli jesteś płatnikiem składek i chcesz skorzystać z aplikacji ePłatnik potrzebujesz login i hasło do swojego profilu PUE, jeżeli nie masz zarejestrowanego profilu PUE z dostępem do aplikacji ePłatnik, załatw sprawę osobiście albo listownie lub załóż konto PUE w najbliższej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.
 2. Możesz też skorzystać z innego oprogramowania interfejsowego do rozliczeń z ZUS (np. aktualnej wersji programu Płatnik).
 3. Certyfikat kwalifikowany oraz PIN do certyfikatu kwalifikowanego lub login i hasło do profilu zaufanego ePUAP (certyfikatem kwalifikowanym możesz podpisać dokumenty zarówno w programie Płatnik jak i w aplikacji ePłatnik, profilem zaufanym ePUAP możesz podpisać dokumenty jedynie w ePłatniku)
 4. Pełnomocnictwo w przypadku płatników – osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej konieczne do rejestracji nowego profilu PUE.

Ważne!

Płatnicy składek rozliczający składki nie więcej niż za 5 osób mogą przekazywać dokumenty w formie papierowej według ustalonego wzoru albo w formie wydruku z oprogramowania interfejsowego. Pozostali płatnicy mają obowiązek przesyłania dokumentów poprzez transmisję danych w formie dokumentu elektronicznego.

Jakie są terminy ?

O obowiązku dokonania wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny osoby ubezpieczone zobowiązane są poinformować płatnika składek w terminie 7 dni od dnia ustania uprawnień do zgłoszenia w charakterze członka rodziny.

Uprawnienie do takiego zgłoszenia ustaje m.in.:

 • w wyniku zgłoszenia członka rodziny do tego ubezpieczenia z innego tytułu (m.in. umowa o pracę, umowa zlecenia, podjęcie działalności gospodarczej, rejestracja w urzędzie pracy jako osoby bezrobotnej);
 • wraz z ukończeniem nauki w szkole przez dziecko, które ukończyło 18 rok życia i nieposiada orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub innego traktowanego na równi;
 • w każdym przypadku ukończenia przez dziecko 26 roku życia, chyba że posiada ono wskazane wyżej orzeczenie.

W ciągu kolejnych 7 dni płatnik składek jest zobowiązany przekazać do ZUS wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny na formularzu ZUS ZCNA.
Płatnik składek ma ponadto obowiązek wyrejestrowania członka rodziny wraz z wyrejestrowaniem zgłaszającej go osoby ubezpieczonej, w stosunku do której wygasł tytułu ubezpieczenia.

Jak to zrobić ?

 1. Formularz ZUS ZCNA przeznaczony jest do zgłoszenia / wyrejestrowania / korekty danych o członku rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego.
 2. Zaloguj się na swój profil PUE, przejdź do zakładki ePłatnik. Jeśli jej nie masz, wejdź w zakładkę Płatnik, wybierz z menu po lewej stronie Panel Płatnika i kliknij [Aktywuj ePłatnika].
 3. W zakładce ePłatnik wybierz z menu po lewej Kreatory i kliknij [Obsługa członka rodziny]. Zamiast tego możesz kliknąć [Dodaj dokument] z góry lewego menu. W centralnej części serwisu uruchomi się kreator obsługi ubezpieczonego dla którego chcesz wyrejestrować członka rodziny.
 4. Uzupełnij dokument  zgodnie z kreatorem, zweryfikuj poprawność wpisanych danych.
 5. Podpisz dokument podpisem elektronicznym za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP.
 6. Sporządzenie dokumentu z użyciem programu Płatnik - wypełnij  dokument wyrejestrowania członka rodziny ZUS ZCNA, dołącz do zestawu, podpisz podpisem elektronicznym przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego i wyślij do ZUS.

Dalsze kroki

Program Płatnik - odbierz potwierdzenie przyjęcia dokumentu przez ZUS.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398),

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2495, z późn. zm.). 

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować ?

 1. Wypełniony prawidłowo dokument ZUS ZCNA - zgłoszenie wyrejestrowania członków rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego. Formularze są dostępne na stronie Zakładu, a także w każdej jednostce organizacyjnej ZUS.

 2. Dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość obywatela Unii Europejskiej).

 3. W przypadku występowania w imieniu płatnika imienne upoważnienie dla osoby wskazanej do złożenia dokumentów.

Ważne!

Płatnicy składek rozliczający składki nie więcej niż za 5 osób mogą przekazywać dokumenty w formie papierowej według ustalonego wzoru albo w formie wydruku z oprogramowania interfejsowego. Pozostali płatnicy mają obowiązek przesyłania dokumentów poprzez transmisję danych w formie dokumentu elektronicznego.

Jakie są terminy ?

O obowiązku dokonania wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny osoby ubezpieczone zobowiązane są poinformować płatnika składek w terminie 7 dni od dnia ustania uprawnień do zgłoszenia w charakterze członka rodziny.

Uprawnienie do takiego zgłoszenia ustaje m.in.:

 • w wyniku zgłoszenia członka rodziny do tego ubezpieczenia z innego tytułu (m.in. umowa o pracę, umowa zlecenia, podjęcie działalności gospodarczej, rejestracja w urzędzie pracy jako osoby bezrobotnej);
 • wraz z ukończeniem nauki w szkole przez dziecko, które ukończyło 18 rok życia i nieposiada orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub innego traktowanego na równi;
 • w każdym przypadku ukończenia przez dziecko 26 roku życia, chyba że posiada ono wskazane wyżej orzeczenie.

W ciągu kolejnych 7 dni płatnik składek jest zobowiązany przekazać do ZUS wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny na formularzu ZUS ZCNA.

Płatnik składek ma ponadto obowiązek wyrejestrowania członka rodziny wraz z wyrejestrowaniem zgłaszającej go osoby ubezpieczonej, w stosunku do której wygasł tytułu ubezpieczenia.

Jak to zrobić ?

 1. Podpisany dokument dostarcz do dowolnej terenowej jednostki ZUS.
 2. Możesz zarezerwować konkretny termin wizyty w terenowej jednostce ZUS poprzez PUE.
 3. Możesz skorzystać z urzędomatu ZUS(Zusomatu) - samoobsługowego urządzenia dedykowanego wszystkim klientom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zusomaty są dostępne dla klientów ZUS 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu. Umożliwiają złożenie wniosku w ZUS zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Stąd też na swoim wyposażeniu posiadają zarówno komputer, jak i podajnik dokumentów. Każdy dokument składany przez klienta jest przekazywany do placówki ZUS w formie papierowej oraz elektronicznego skanu.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398),

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2495, z późn. zm.). 

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować ?

Wypełniony prawidłowo dokument ZUS ZCNA - zgłoszenie wyrejestrowania członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego. Formularze są dostępne na stronie Zakładu, a także w każdej jednostce organizacyjnej ZUS.

Ważne!

Płatnicy składek rozliczający składki nie więcej niż za 5 osób mogą przekazywać dokumenty w formie papierowej według ustalonego wzoru albo w formie wydruku z oprogramowania interfejsowego. Pozostali płatnicy mają obowiązek przesyłania dokumentów poprzez transmisję danych w formie dokumentu elektronicznego.

Jakie są terminy ?

O obowiązku dokonania wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny osoby ubezpieczone zobowiązane są poinformować płatnika składek w terminie 7 dni od dnia ustania uprawnień do zgłoszenia w charakterze członka rodziny.

Uprawnienie do takiego zgłoszenia ustaje m.in.:

 • w wyniku zgłoszenia członka rodziny do tego ubezpieczenia z innego tytułu (m.in. umowa o pracę, umowa zlecenia, podjęcie działalności gospodarczej, rejestracja w urzędzie pracy jako osoby bezrobotnej);
 • wraz z ukończeniem nauki w szkole przez dziecko, które ukończyło 18 rok życia i nieposiada orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub innego traktowanego na równi;
 • w każdym przypadku ukończenia przez dziecko 26 roku życia, chyba że posiada ono wskazane wyżej orzeczenie.

W ciągu kolejnych 7 dni płatnik składek jest zobowiązany przekazać do ZUS wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny na formularzu ZUS ZCNA.

Płatnik składek ma ponadto obowiązek wyrejestrowania członka rodziny wraz z wyrejestrowaniem zgłaszającej go osoby ubezpieczonej, w stosunku do której wygasł tytułu ubezpieczenia.

Jak to zrobić ?

Podpisany formularz wyślij do właściwej terenowej jednostki ZUS .

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398),

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2495, z późn. zm.).