Ścieżka nawigacji

Aktualności

Komunikat w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 maja 2014 r.

W związku z tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje:

w przypadku, gdy Oddział ZUS wydał decyzję odmawiającą prawa do renty rodzinnej rozwiedzionemu małżonkowi, który nie miał alimentów ustalonych wyrokiem lub ugodą sądową, osoba ta może:

  • wnieść do jednostki organizacyjnej ZUS - na podstawie art. 145a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego1) - skargę o wznowienie postępowania Þ w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli decyzja organu rentowego nie była przedmiotem postępowania odwoławczego przed sądem powszechnym, a od jej doręczenia nie minęło 5 lat;
  • żądać - na podstawie art. 4011 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego2) - wznowienia postępowania sądowego, które zakończyło się wydaniem prawomocnego wyroku, adresując skargę do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, albo do sądu wyższej instancji, jeżeli zaskarżono wyroki sądów różnych instancji - w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Wznowienie postępowania, o którym mowa wyżej, dotyczy wyłącznie rozwiedzionych małżonków, jeżeli decyzja, odmawiająca prawa do renty rodzinnej po byłym małżonku, była wydana z uwagi na brak dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa do alimentów ustalonych wyrokiem lub ugodą sądową - mimo, że obowiązek alimentacyjny między rozwiedzionymi małżonkami realizowany był w drodze dobrowolnego porozumienia.

1) Dz. U. 2013 poz. 267, z późn. zm.
2) Dz. U. 2014 poz. 101, z późn. zm.