Ścieżka nawigacji

Aktualności

Lodołamacze 2019

– W aktywności każdego człowieka praca zajmuje znaczną część jego życia, jest codziennym wysiłkiem mającym na celu zaspokojenie kluczowych potrzeb egzystencjalnych. Znaczenie pracy coraz częściej stanowi bardzo istotny element rehabilitacji społecznej osób chorych i niepełnosprawnych. I właśnie, w kontekście osób niepełnosprawnych, praca to wielka szansa na zmianę dotychczasowego życia, na dowartościowanie własnej osoby oraz na wiarę w samego siebie. Jestem bardzo podbudowana faktem, że jest tak wielu pracodawców, którzy są wrażliwi społecznie i potrafią dostrzec wielki potencjał w pracownikach z niepełnosprawnością – powiedziała prof. Gertruda Uścińska. prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS, na gali Lodołamaczy

Laureatami „Lodołamaczy” są firmy, instytucje i organizacje oraz osoby przełamujące stereotypy i uprzedzenia. To przede wszystkim pracodawcy z całego kraju otwarci na potrzeby osób niepełnosprawnych, których przedsiębiorstwa dały swoim pracownikom szansę na pracę i rozwój. Konkurs od 14 lat organizuje Fundacja Aktywizacji Zawodowej, której fundatorem i założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Kapituła centralnego etapu konkursu „Lodołamacze 2019”, w składzie której zaszczyt również miała zasiadać profesor Gertruda Uścińska, prezes ZUS, nagrodziła podmioty i osoby w 6 kategoriach konkursowych. Konkurs pokazuje – dzięki szczegółowym kategoriom – jak szeroki zakres może mieć społeczna odpowiedzialność. Laureaci konkursu reprezentują bowiem najwyższe standardy w obszarze wrażliwości na potrzeby osób z niepełnosprawnością.

Lista nagrodzonych w konkursie (link do strony zewnętrznej).

Pani profesor Gertruda Uścińska, prezes ZUS, od lat aktywnie angażuje się w działania związane z problematyką niepełnosprawności, m.in. jest członkiem Międzynarodowej Rady Programowej kwartalnika naukowego „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”. Zasiada również w kapitule ogólnopolskiego konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie poświęcone problematyce niepełnosprawności „Otwarte drzwi”.

Priorytetami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych są w szczególności:

  • zapewnienie kompleksowej obsługi klientów z niepełnosprawnościami,
  • dostosowanie budynków ZUS do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • zapewnienie dostępności i kontrola przestrzeni elektronicznej ZUS dla środowiska osób niepełnosprawnych,
  • prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie prewencji rentowej i wypadkowej,
  • podejmowanie działań mających na celu zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZUS,
  • umożliwienie osobom niepełnosprawnym zdobywania doświadczenia zawodowego w ZUS poprzez odbywanie praktyk studenckich oraz staży zawodowych,
  • podejmowanie współpracy z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym m.in. Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół „Integracji”.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje cyklicznie „Dzień Osób z Niepełnosprawnością”. Podczas dnia otwartego w ZUS wszyscy zainteresowani otrzymują kompleksową informację dotyczącą ubezpieczeń społecznych i możliwości aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością.

Wszystkie oddziały ZUS w kraju przygotowują na ten dzień specjalny program. Można spotkać się wtedy z przedstawicielami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, powiatowych centrów pomocy rodzinie, powiatowych urzędów pracy oraz innych instytucji i organizacji pozarządowych realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Eksperci udzielają informacji i porad dotyczących świadczeń z ubezpieczeń społecznych, orzecznictwa lekarskiego, rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej. Doradzają również, jak szukać pracy oraz jak otworzyć własną działalność gospodarczą. Podczas „Dni Osób z Niepełnosprawnością” można także poznać twórczość osób z niepełnosprawnością i nabyć prace wykonane w ramach warsztatów terapii zajęciowej. ZUS prowadzi również stałą działalność w zakresie popularyzacji wiedzy na temat niepełnosprawności – wydaje m.in. informatory i poradniki.