Ścieżka nawigacji

Aktualności

Stanowisko ZUS dotyczące wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli

  1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie zgadza się z częścią ustaleń i ocen NIK i dlatego zgodnie z art. 53 ustawy o NIK złoży zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego w ciągu 21 dni.
  2. ZUS w postępowaniach przetargowych  zachował wszystkie terminy przewidziane ustawą prawo o zamówieniach publicznych, zapewniając tym samym wszystkim realnie zainteresowanym podmiotom możliwość złożenia oferty. Począwszy od 2010 roku, tj. od zamknięcia umowy na informatyzację z 1997 roku, ZUS udostępniał opis systemu informatycznego i zachęcał wszystkie firmy informatyczne do przygotowania się do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym przewidzianym na rok 2013. Tymczasem w ocenie NIK terminy mogłyby być dłuższe, niż przewidziane ustawą prawo o zamówieniach publicznych.
  3. Z drugiej strony, co równie istotne, NIK doceniła działania ZUS w zakresie dywersyfikacji dostawców usług IT.
  4. Zdaniem ZUS pracownicy Zakładu nie pozostawali z żadnym z wykonawców w takim związku prawnym ani faktycznym, który mógł budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób i wpłynąłby na rozstrzygnięcie postępowań przetargowych w ZUS. Potwierdzają to opinie prawne oraz orzecznictwo sądów powszechnych. W wystąpieniu nie wykazano wpływu tej sytuacji na przebieg postępowań przetargowych w ZUS.

Jacek Dziekan
Rzecznik prasowy ZUS