Ścieżka nawigacji

Lista spraw

Lista spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Lista spraw

Jak dokonać zawieszenia działalności

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować?

Gdy Twoja działalność jest zarejestrowana w CEIDG

 1. Zarejestruj się na stronie www.ceidg.gov.pl za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP.
 2. Wypełnij wniosek CEIDG-1 o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej. Przekaż go elektroniczne do CEIDG.

Gdy Twoja działalność jest zarejestrowana w KRS

 1. Zarejestruj się na stronie ems.ms.gov.pl.
 2. Wypełnij wniosek o zawieszenie wykonywania pozarolniczej działalności.

Jakie są terminy?

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia, który wskażesz, nie może on być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu.

Zawieszenie kończy się w dniu, w którym złożysz wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Ważne!  Minimalny okres zawieszenia działalności gospodarczej wynosi 30 dni, a maksymalny to 24 miesiące - w przypadku spółek zarejestrowanych w KRS. Jako przedsiębiorca zarejestrowany w CEIDG możesz zawiesić swoją dziłalność bezterminowo. Możesz również zawiesić działalność na 36 miesięcy, gdy chcesz sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem.

 

Jak to zrobić?

Zaraz po otrzymaniu wniosku z CEIDG lub KRS, sami sporządzimy niezbędne do zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej dokumenty:

 • ZUS ZWPA - Twoje wyrejestrowanie jako płatnika składek,
 • ZUS ZWUA - Twoje wyrejestrowanie jako osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz osób współpracujących z ubezpieczeń,
 • ZUS ZCNA - wyrejestrowanie członków Twojej rodziny oraz osoby współpracującej.

 

Dalsze kroki

 1. Wyrejestruj swoich pracowników oraz ich członków rodziny, w ciągu 7 dni od daty ustania obowiązku ubezpieczeń. Do wyrejestrowania pracowników wykorzystaj formularz ZUS ZWUA. Do wyrejestrowania członków rodziny wykorzystaj formularz ZUS ZCNA.
 2. Wyślij do nas dokumenty ZUS ZWUA i ZUS ZCNA elektronicznie:

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.),

Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2296, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 112),

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2366),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r. poz. 1024),

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.).

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować?

Gdy Twoja działalność jest zarejestrowana w CEIDG

 1. Wypełnij wniosek CEIDG-1 o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej.
 2. Złóż go do urzędu miasta lub urzędu gminy.

Gdy Twoja działalność jest zarejestrowana w KRS

 1. Wypełnij odpowiedni wniosek o zawieszenie  wykonywania pozarolniczej działalności w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wniosek dostępny jest na stronie  https://ems.ms.gov.pl/.
 2. Złóż wniosek we właściwym sądzie rejestrowym.

Jakie są terminy?

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia, który wskażesz, nie może on być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu.

Zawieszenie kończy się w dniu, w którym złożysz wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Ważne! Minimalny okres zawieszenia działalności gospodarczej wynosi 30 dni, a maksymalny to 24 miesiące - w przypadku spółek zarejestrowanych w KRS. Jako przedsiębiorca zarejestrowany w CEIDG możesz zawiesić swoją dziłalność bezterminowo. Możesz również zawiesić działalność na 36 miesięcy, gdy chcesz sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem.

Jak to zrobić?

Zaraz po otrzymaniu wniosku z CEIDG lub KRS, sami sporządzimy niezbędne do zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej dokumenty:

 • ZUS ZWPA - Twoje wyrejestrowanie jako płatnika składek,
 • ZUS ZWUA - Twoje wyrejestrowanie z ubezpieczeń jako osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz osób z Tobą współpracujących,
 • ZUS ZCNA - wyrejestrowanie członków Twojej rodziny oraz osoby współpracującej.

Dalsze kroki

 1. Wyrejestruj swoich pracowników oraz ich członków rodziny, w ciągu 7 dni od daty ustania obowiązku ubezpieczeń. Do wyrejestrowania pracowników wykorzystaj formularz ZUS ZWUA. Do wyrejestrowania członków rodziny wykorzystaj formularz ZUS ZCNA. Formularze dostępne są w każdej naszej placówce . Możesz też skorzystać z programu, który udostępniamy bezpłatnie, np. z programu Płatnik lub e-Płatnik  i wydrukować formularz.
 2. Złóż wypełnione formularze ZUS ZWUA i ZUS ZCNA w wybranej naszej placówce.

Podstawa prawna usługi

 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.).
 • Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2296, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 112).
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2366).
Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować?

Gdy Twoja działalność jest zarejestrowana w CEIDG

 1. Wypełnij wniosek CEIDG-1 o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej.
 2. Wyślij go pocztą - listem poleconym - do urzędu miasta lub urzędu gminy.

Gdy Twoja działalność jest zarejestrowana w KRS

 1. Wypełnij odpowiedni wniosek o zawieszenie  wykonywania pozarolniczej działalności w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wniosek dostępny jest na stronie  https://ems.ms.gov.pl/.
 2. Wyślij go pocztą – listem poleconym - do właściwego sądu rejestrowego.
 3. Zachowaj dowód nadania listu.

Jakie są terminy?

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia, który wskażesz, nie może on być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu.

Zawieszenie kończy się w dniu, w którym złożysz wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Ważne! Minimalny okres zawieszenia działalności gospodarczej wynosi 30 dni, a maksymalny to 24 miesiące - w przypadku spółek zarejestrowanych w KRS. Jako przedsiębiorca zarejestrowany w CEIDG możesz zawiesić swoją dziłalność bezterminowo. Możesz również zawiesić działalność na 36 miesięcy, gdy chcesz sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem.

 

Jak to zrobić?

Zaraz po otrzymaniu wniosku z CEIDG lub KRS, sami sporządzimy niezbędne do zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej dokumenty:

 • ZUS ZWPA - Twoje wyrejestrowanie jako płatnika składek,
 • ZUS ZWUA - Twoje wyrejestrowanie z ubezpieczeń jako osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz osób z Tobą współpracujących,
 • ZUS ZCNA - wyrejestrowanie członków Twojej rodziny oraz osoby współpracującej.

Dalsze kroki

 1. Wyrejestruj swoich pracowników oraz ich członków rodziny, w ciągu 7 dni od daty ustania obowiązku ubezpieczeń. Do wyrejestrowania pracowników wykorzystaj formularz ZUS ZWUA. Do wyrejestrowania członków rodziny wykorzystaj formularz ZUS ZCNA. Formularze dostępne są w każdej naszej placówce . Możesz też skorzystać z programu, który udostępniamy bezpłatnie, np. z programu Płatnik lub e-Płatnik  i wydrukować formularz.
 2. Złóż wypełnione formularze ZUS ZWUA i ZUS ZCNA w wybranej naszej placówce.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.),

Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2296, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 112 ),

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2366),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r. poz. 1024).