Ścieżka nawigacji

Bieżące wyjaśnienie komórek merytorycznych Zakładu

Zgłoszenie zleceniobiorcy do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego

Ważne!

Przypominamy, że każda umowa zlecenia albo umowa o świadczenie usług jest odrębnym tytułem do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Dlatego z każdego tytułu (umowy) zleceniobiorca powinien być zgłoszony do ubezpieczeń społecznych, a także ubezpieczenia zdrowotnego bądź wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego.

Również w przypadku, gdy te umowy są zawarte z tym samym płatnikiem (przedmiot umów jest różny), płatnik z każdej z tych umów powinien zgłosić zleceniobiorcę do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego.

Zmiana schematu podlegania (rodzajów ubezpieczeń i terminów ich powstania) powinna być dokonana przez płatnika poprzez:

  • wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego i ponowne zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego albo
  • wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego i ponowne zgłoszenie wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego.

Szczegółowe zasady wypełniania dokumentu zgłoszeniowego ZUS ZUA i ZUS ZZA znajdziesz w poradnikach:

  • ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń/ zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej. Jak wypełnić i skorygować,
  • ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/ zgłoszenie zmiany danych. Jak wypełnić i skorygować.

Szczegóły dotyczące zmian w zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym zleceniobiorców, które wchodzą w życie od 1 stycznia 2016 r. znajdziesz w materiale: " Zbiegi tytułów ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Co nowego od 1 stycznia 2016 r.".

Podstawa prawna:

- art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 9 ust. 2c, art. 36 ust. 1 i ust. 14& ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.