Ścieżka nawigacji

Bieżące wyjaśnienie komórek merytorycznych Zakładu

Zmiana zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób przebywających na urlopie wychowawczym

Od 1 stycznia 2012 r. podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, które są na urlopach wychowawczych, jest kwota ich przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za 12 miesięcy kalendarzowych przed urlopem.

Podstawa wymiaru składek do 31 sierpnia 2013 r. nie mogła być jednak wyższa niż  60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.  Składka w nowej wysokości obowiązywała od trzeciego miesiąca następnego kwartału.

Od 1 września 2013 r. podstawa wymiaru składek nie może być:

  • wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego,
  • niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Gdy ustalasz kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które wypłaciłeś za  12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy, powinieneś stosować prawie takie same zasady jak przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Jedyne różnice są takie, że nie powinieneś pomniejszać podstawy wymiaru o kwoty składek, które finansuje pracownik. Powinieneś także uwzględnić uregulowania, które opisaliśmy w informacji „Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych”.

Oznacza to na przykład, że:

  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika ustalasz w ten sposób, że dzielisz zsumowane wynagrodzenie przez liczbę miesięcy, w których je wypłaciłeś.
  • Dla ubezpieczonego, który przepracował w Twojej firmie mniej niż 12 miesięcy, podstawę wymiaru składek ustalasz na podstawie wynagrodzenia za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, które u ciebie przepracował.
  • Dla ubezpieczonego, który rozpoczął urlop wychowawczy, zanim upłynął pełny miesiąc kalendarzowy ubezpieczenia, podstawę wymiaru składek ustalasz na podstawie wynagrodzenia, które pracownik osiągnąłby, gdyby pracował pełny miesiąc kalendarzowy.

W pozostałym zakresie kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za 12 miesięcy kalendarzowych przed urlopem wychowawczym ustalaj zgodnie z  wyjaśnieniami z   Komentarza do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa , które dotyczą ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla pracowników.

Jeżeli osoba pracuje w Twojej firmie oraz jednocześnie u innego pracodawcy i przebywa z tego tytułu na urlopach wychowawczych:

  • każdy pracodawca powinien rozliczyć składki na ubezpieczenia społeczne na zasadach ogólnych. W takim przypadku jednak opłacimy za tę osobę składki od sumy podstaw wymiaru składek u wszystkich pracodawców, jednak maksymalnie od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia;
  • składkę na ubezpieczenie zdrowotne rozlicza ten płatnik, u którego najwcześniej osoba skorzystała z urlopu wychowawczego; jeżeli  skorzystała z urlopów równocześnie, składkę  rozlicza ten pracodawca, który pierwszy zgłosił ją do ubezpieczenia zdrowotnego (czyli  przekazał pierwszy raport). Pracownik powinien poinformować pracodawców o równoczesnym rozpoczęciu urlopu wychowawczego i tym samym o konieczności rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne przez jednego z nich.

Szczegółowe wyjaśnienia na temat tego, jak ustalać podstawę wymiaru składek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym, znajdziesz w informacji  "Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych" .