Ścieżka nawigacji

Bieżące wyjaśnienie komórek merytorycznych Zakładu

Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec - maj 2020 r.

Do 30 czerwca mogłeś złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące - od marca do maja 2020 r., a jeżeli korzystasz z ulgi na start albo osiągałeś wyższy przychód i niski dochód, to mogłeś wnioskować o zwolnienie za kwiecień i maj. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek można uzyskać w wysokości 100% lub 50% ich łącznej kwoty, w zależności od liczby osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych na wskazany dzień albo w wysokości składek obliczonych od najniższej podstawy ich wymiaru (w przypadku przedsiębiorców opłacających składki wyłącznie za siebie oraz osób duchownych).

Jeśli jesteś osobą prowadzącą działalność pozarolniczą lub płatnikiem zatrudniającym od 1 do 49 osób albo rozliczasz składki jako spółdzielnia socjalna:

 • zwolnienie za marzec mogłeś uzyskać również jeśli składka za ten miesiąc została już opłacona.

  W tej sytuacji - jeśli złożyłeś wniosek o zwolnienie ze składek za trzy miesiące (marzec, kwiecień, maj), a opłaciłeś składkę za marzec - mogłeś wnioskować do ZUS o zwrot nadpłaconych środków najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za kwiecień. Oczywiście aby uzyskać zwrot nadpłaty, nie mogłeś  mieć zaległości wobec ZUS za okresy wcześniejsze.

 • zwolnienie za kwiecień i maj obejmowało tylko składki nieopłacone do tej pory tylko składki nieopłacone. Zgodnie z art. 10 ustawy z 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1423), zwolnienie ze składek za kwiecień i maj również dotyczy składek opłaconych.

  Jeżeli do 30 czerwca złożyłeś do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące - od marca do maja 2020 r., a składki za kwiecień i maj zostały opłacone, nie musisz składać już żadnych dodatkowych wniosków aby uzyskać zwolnienia ze składek za te dwa miesiące. Zwolnienia ze składek za kwiecień i maj, nawet jeżeli składki te zostały opłacone, ZUS dokona samodzielnie i poinformuje Cię o dokonanym zwolnieniu. Zwolnienie z tych składek możesz uzyskać już od 20 września 2020 r.

  Jeśli uzyskasz zwolnienie ze składek za kwiecień i maj, a opłaciłeś składki za te miesiące - już od 20 września 2020 r. możesz wnioskować do ZUS o zwrot nadpłaconych środków. Jeżeli nie zostanie złożony wniosek o zwrot nadpłaty przed najbliższym terminem płatności bieżącej składki nadpłata z urzędu zostanie na jej poczet zaliczona.

Jeśli korzystasz z ulgi na start lub jesteś osobą wykonującą przed 1 kwietnia 2020 r. pozarolniczą działalność i opłacasz składki wyłącznie na własne ubezpieczenia oraz  w pierwszym miesiącu, za który składałeś wniosek (a mógł to być kwiecień albo maj) osiągnąłeś przychód w wysokości przekraczającej 15 681 zł, a Twój dochód nie przekraczał 7 000 zł, to mogłeś skorzystać ze zwolnienia za kwiecień i maj w wysokości należnych składek nawet gdyby składki te zostały już opłacone.

W tej sytuacji – jeśli złożyłeś wniosek o zwolnienie ze składek za kwiecień - maj, a opłaciłeś składki za te miesiące - możesz wnioskować do ZUS o zwrot nadpłaconych środków najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za czerwiec. Wniosek ten możesz złożyć elektronicznie przez PUE ZUS (wniosek EZS-P) lub przekazać w postaci papierowej  pocztą lub osobiście w placówce  ZUS (wniosek RZS-P do wypełnienia i wydruku jest dostępny na www.zus.pl).

Jeśli nie zawnioskujesz o zwrot środków, nadpłata za kwiecień, maj rozliczy się  na składki bieżące.

Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną. Pomoc ta może zostać przyznana przedsiębiorstwu, które na 31 grudnia 2019 r. nie znajdowało się w trudnej sytuacji w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE). Przedsiębiorstwo znajduje się w trudnej sytuacji, gdy zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

 • w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjnej – wysokość niepokrytych strat przewyższa 50% wysokości kapitału zarejestrowanego;
 • w przypadku spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej oraz spółki cywilnej – wysokość niepokrytych strat przewyższa 50% wysokości jej kapitału według ksiąg spółki;
 • podmiot spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem upadłościowym.

Uwzględniając powyższe zapisy Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjął, że przedsiębiorca znajduje się w trudnej sytuacji, jeżeli na 31 grudnia 2019 r. zalegał z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy, nie wymaga przy tym podawania przez wnioskodawców takich informacji. Podmiot, który nie opłaca swoich należności przez ponad rok spełnia przesłankę do ogłoszenia upadłości wynikającą z ustawy Prawo upadłościowe. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przedsiębiorca wprawdzie miał na 31 grudnia 2019 r. zadłużenie za okres równy lub dłuższy niż 12 miesięcy, ale realizuje zawartą z Zakładem umowę o rozłożenie na raty należności z tytułu składek zawartą przed 31 grudnia 2019 r.

Kwota udzielonej pomocy publicznej w formie zwolnienia z obowiązku opłacania należności zawarta jest w informacji o rozpatrzeniu wniosku. Kwota udzielonej pomocy publicznej wyrażona jest w walucie polskiej oraz euro. Kurs euro ustalany jest na dzień udzielenia pomocy.

Kogo dotyczy?

 1. zwolnienie z opłacenia 100% należności za dany miesiąc dotyczy:
 • płatników składek, którzy prowadzili działalność:
  • przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,
  • w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r.,
  • w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r.,

zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych (do liczby ubezpieczonych nie wlicza się  pracowników młodocianych).

 • spółdzielni socjalnych zgłoszonych przed dniem 1 kwietnia 2020 r. jako płatnik składek w ZUS (bez względu na liczbę zatrudnianych osób),
 1. zwolnienie z opłacenia  50 % należności za dany miesiąc dotyczy:
 • płatników składek, którzy prowadzili działalność:
  • przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,
  • w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r.,
  • w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r.,

zgłosili do ubezpieczeń od 10 do 49 ubezpieczonych (do liczby ubezpieczonych nie wlicza się  pracowników młodocianych).

Ważne!
Jeżeli płatnik składek zatrudnia wyłącznie pracowników młodocianych, to bierze się ich pod uwagę przy ustalaniu  liczby ubezpieczonych

 1. W wysokości składek obliczonych od najniższej podstawy ich wymiaru, w przypadku:
 • osób wykonujących przed 1 kwietnia 2020 r. pozarolniczą działalność opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia (w tym korzystających z ulgi na start), jeżeli:
  • przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie przekraczał kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 r.,
  • przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek przekraczał kwotę 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020, a dochód nie przekraczał 7 000 zł.
 • osób duchownych opłacających składki wyłącznie za siebie lub za inne osoby duchowne.

Jakie musisz spełnić warunki, aby skorzystać ze wsparcia?

 • Byłeś płatnikiem składek przed 1 kwietnia 2020 r. i zgłosiłeś do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób.
 • Gdy jesteś spółdzielnią socjalną zgłoszoną jako płatnik składek przed 1 kwietnia 2020 r.
 • Jesteś osobą duchowną.
 • Wykonywałeś pozarolniczą działalność  przed 1 kwietnia 2020 r. i opłacałeś składki wyłącznie na własne ubezpieczenia i Twój przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie przekracza kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 r.
 • Wykonywałeś pozarolniczą działalność  przed 1 kwietnia 2020 r. i opłacałeś składki wyłącznie na własne ubezpieczenia i Twój przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek przekraczał kwotę 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 r., a dochód nie przekraczał 7000 zł
 • Złożyłeś wniosek do ZUS do 30 czerwca 2020 r.
 • Złożyłeś dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. chyba, że zgodnie z przepisami jesteś zwolniony z ich składania.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. Wynika to z regulacji UE. Przedsiębiorstwo znajduje się w trudnej sytuacji, gdy zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

 • w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo – akcyjnej, wysokość niepokrytych strat przewyższa 50% wysokości kapitału zarejestrowanego;
 • w przypadku spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej oraz spółki cywilnej, wysokość niepokrytych strat przewyższa 50% wysokości jej kapitału według ksiąg spółki;

podmiot spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem upadłościowym.

W związku z tym przyjęliśmy, że przedsiębiorca znajduje się w trudnej sytuacji, jeżeli na 31 grudnia 2019 r. zalegał z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przedsiębiorca wprawdzie miał na 31 grudnia 2019 r. zadłużenie za okres równy lub dłuższy niż 12 miesięcy, ale realizuje zawartą z Zakładem umowę o rozłożenie na raty należności z tytułu składek zawartą przed 31 grudnia 2019 r.

Ze zwolnienia z opłacania składek mogli skorzystać płatnicy, którzy korzystają z ulgi na start.

Jeżeli prowadzisz działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, przekaż taką informację do ZUS. Informacja ta jest ważna, ponieważ w tych sektorach obowiązują inne progi dopuszczalnej pomocy publicznej. Ich przekroczenie może skutkować koniecznością zwrotu udzielonej pomocy publicznej.

Zwolnienie ze składek a dofinansowanie z FGŚP na ochronę miejsc pracy

Dwa rodzaje wsparcia:

 1. dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na ochronę miejsc pracy

Pracodawca występuje z wnioskiem o dofinansowanie wynagrodzenia pracownika i części składek na ubezpieczenia społeczne za tych pracowników w tym zakresie, w jakim składki te finansuje pracodawca, ale do określonego limitu.

 1. zwolnienie ze składek do ZUS

Pracodawca występuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Jeżeli pracodawca uzyskał zwolnienie ze składek ZUS na okres 3 miesięcy to nie otrzyma już z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w tym samym okresie oraz w pozostałych) środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od przyznanych świadczeń, natomiast kwota dofinansowania do wynagrodzenia pracowników zostanie pomniejszona o składki należne od pracownika .

Jak się z Tobą skontaktujemy?

Czy możesz się odwołać?

 • Jeśli nie zgadzasz się z decyzją odmawiającą zwolnienia z opłacania składek, możesz złożyć wniosek do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wystarczy, że złożysz pismo w tej sprawie do placówki ZUS. Masz na to 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 • Jeżeli ZUS rozpatrzy negatywnie Twój wniosek, będziesz musiał opłacić zaległe składki wraz z odsetkami.

Gdzie otrzymasz pomoc?

W dni robocze (pn.-pt) w godzinach 7-18 pod numerem ogólnopolskiej infolinii 22 560 16 00.

Przykład

Spółka komandytowa zajmująca się doradztwem ubezpieczeniowym zatrudnia na 29 lutego 2020 r. 3 pracowników oraz 2 osoby na umowę zlecenia. Prowadzi działalność od listopada 2007 r. Złożyła 6 kwietnia 2020 r. e-wniosek o zwolnienie z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. Spółka nie znajdowała się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r. Ma obowiązek składania dokumentów rozliczeniowych do 15 każdego miesiąca za miesiąc ubiegły – dokumenty rozliczeniowe składa zawsze w terminie.

Spółka ma prawo do zwolnienia z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r., gdyż zgłoszona była jako płatnik składek przed 1 lutego 2020 r. oraz na 29 lutego 2020 r. zgłoszonych miała do ubezpieczeń społecznych 5 osób (mniej niż 10 ubezpieczonych). Zwolnienie z opłacania składek nastąpi dopiero po złożeniu dokumentów rozliczeniowych.

Przykład

Pan Wiesław prowadzi działalność, w ramach której zajmuje się profesjonalnym coachingiem i mentoringiem dla prezesów firm, szczególnie w zakresie publicznych wystąpień. Prowadzi jednoosobowo działalność gospodarczą od marca 2013 r. i opłaca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia. Składki opłaca od najniższej podstawy wymiaru składek. W marcu 2020 r. osiągnął przychód w wysokości 20 tys. zł, w kwietniu 2020 r. przychody wyniosły 10 tys. zł. Pan Wiesław nie znajdował się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r. Pan Wiesław 20 czerwca złożył e-wniosek o zwolnienie z opłacania składek za kwiecień i maj 2020 r.

Pan Wiesław ma prawo do zwolnienia z opłacania składek za kwiecień i maj 2020 r., gdyż:

 • zgłoszony był jako płatnik składek przed 1 kwietnia 2020 r.,
 • jego przychody w kwietniu (pierwszy miesiąc za jaki wnioskuje o zwolnienie z opłacania składek) były niższe od 15 681 zł.

Nie musi składać dokumentów rozliczeniowych gdyż jest zwolniony z obowiązku ich składania – ZUS sporządza dokumenty za płatnika.

[1] Art. 8 ust.6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266 tekst jednolity)