Ścieżka nawigacji

Unia Europejska Fundusze

Unia Europejska Fundusze

logo Funduszy Europejskich

Projekty z FE - Perspektywa Finansowa 2014-2020

Aspekty szkoleniowe projektu Cooperation-ACCT

Opracował: Ángelo Lozano
Ekspert Projektu z Hiszpanii
Przedstawiciel Partnera będącego beneficjentem

Projekt ”Cooperation as a key to overcoming challenges in the field posting of workers from care, construction, transport and agriculture sectors” („Współpraca kluczem do pokonywania wyzwań w zakresie delegowania pracowników z branży opiekuńczej, budowlanej, transportowej i rolniczej”), współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w którym uczestniczyli przedstawiciele pracodawców, związków zawodowych oraz instytucji publicznych i prywatnych z Hiszpanii, Polski, Serbii, Norwegii, Rumunii i Czech. Głównym celem Projektu było zwiększenie efektywności stosowania podstawowych praw pracowników delegowanych, przy jednoczesnym zagwarantowaniu ich swobodnego i sprawiedliwego przepływu, a także znalezienie rozwiązań pozwalających pokonać istniejące bariery i trudności, przede wszystkim w sektorze opieki zdrowotnej, budownictwa, transportu i rolnictwa.

Podsumowaniem projektu, jako podstawą do przezwyciężenia istniejących wyzwań stojących przed pracownikami delegowanymi i obywatelami krajów trzecich, było międzynarodowe szkolenie, którego tematem było stosowanie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych a także podwójnego opodatkowania, co zaowocowało stworzeniem Materiału Szkoleniowego, w którym wymienione zostały ww. wyzwania. Zaproponowano także rozwiązania pozwalające je pokonać.

Wybór treści składających się na Materiał Szkoleniowy wynika z analizy przeprowadzonej przez ekspertów z krajów partnerskich uczestniczących w tym europejskim Projekcie i ich wniosków, które dotyczyły przede wszystkim podobnych przeszkód i trudności zidentyfikowanych wśród pracowników delegowanych, monitorowania i wdrażania europejskich przepisów regulacyjnych w sektorze opieki zdrowotnej, budownictwa, transportu i rolnictwa.

ilustracja do tekstu, droga zagrodzona szlabanem i dwa znaki objazdu

​​​​​​​

Materiał szkoleniowy składa się z dwóch części. W pierwszej części poruszono zagadnienia związane z warunkami zatrudnienia pracowników delegowanych (w oparciu o definicję tego pojęcia w ramach przepisów europejskich) oraz zwrócono uwagę na takie aspekty, jak gwarancja publikowania informacji o delegowaniu, warunki zatrudnienia w okresie oddelegowania, zwłaszcza te związane z wypłatą wynagrodzeń i rozliczaniem kosztów podróży, diet i zakwaterowania czy czasu trwania oddelegowania i rozliczeń w trakcie podróży – jako najbardziej istotne.

W pierwszej części omówiono źródła prawne oraz główne zagadnienia związane ze stosowaniem prawa pracy wobec pracowników delegowanych w oparciu o swobodny przepływ usług, a także warunki zatrudnienia w oparciu o ramy regulacyjne – tzw. „Rzym I”, który inicjuje aspekty związane z warunkami zatrudnienia, wyborem obowiązującego prawa pracy i jego ograniczeniami.

Druga część Materiału Szkoleniowego skupia się na zabezpieczeniu społecznym i trudnościach, jakie napotyka pracownik delegowany, w zależności od systemu składek ustalonego zgodnie z ustawodawstwem obowiązującym w poszczególnych krajach. Ramy szkoleniowe uwzględniają jednolite prawodawstwo europejskie i różne instrumenty składkowe, takie jak zaświadczenie A1, podkreślając trudności w interpretacji pomiędzy krajami, w zależności od zastosowania art. 12 lub 13 Rozporządzenia nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Ponadto Materiał Szkoleniowy zawiera przykłady praktycznych przypadków wskazujących na „pułapki” występujące w przepisach krajowych, utrudniających zapewnienie pracownikom delegowanym ogólnie rozumianych warunków ich zatrudnienia. Materiał zawiera także rozdział poświęcony orzecznictwu, w którym przytoczono kilka orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie obowiązujących przepisów z zakresu ustawodawstwa, w szczególności z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Materiał Szkoleniowy zawiera również rozdział zatytułowany „Wyzwania i rozwiązania”, w którym wskazano wiele typowych wyzwań związanych z barierami administracyjnymi wobec firm delegujących pracowników, nieprzestrzeganiem zasad w trakcie trwania okresu oddelegowania, kwestiami dotyczącymi wizy Vander Elst. W odpowiedzi na te wyzwania, jako potencjalne rozwiązania, wymienia się Europejską Strategię Opieki i zalecenia Rady dotyczące dostępu do wysokiej jakości i przystępnej cenowo opieki długoterminowej.

Materiał szkoleniowy dostępny jest pod poniższym linkiem: http://csitinternationalprojects.es/downloads-cooperation.